Utwórz fakturę

ALLMEDIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Nazwa firmy ALLMEDIA
PIN 00681270
TIN 2020352169
Numer VAT SK2020352169
Data utworzenia 21 czerwiec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALLMEDIA
Pod gaštanmi 4
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 924 405 €
Zysk 64 219 €
Dane kontaktowe
E-mail agylanikova@allmedia.sk
witryna internetowa http://www.allmedia.sk
Telefon(y) kom. +421917628970
Nr(y) faksu 0262413041
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,065,679
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 914,793
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 19,295
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 19,295
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 895,498
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 107,323
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 688,590
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 99,316
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 269
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,143,613
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 576,584
3. Produkty (123) - /194/ 26,029
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 550,555
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 18,643
8. Podatek odroczony należności (481A) 18,643
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 542,458
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 506,670
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 506,670
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 35,788
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,928
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,599
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,329
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,273
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,273
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,065,679
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 382,486
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 50,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 50,000
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 272,000
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 272,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,733
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 40,794
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -44,527
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,219
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,654,020
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 476,936
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 20,142
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 456,794
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 2,100
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 2,100
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 754,583
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 476,884
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 476,884
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 100,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 49,305
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 43,950
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,253
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,191
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 23,699
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 21,199
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,500
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 396,702
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 29,173
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 11,617
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 17,556
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,926,906
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,924,405
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,544,729
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 310,362
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 27,520
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 13,605
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 267
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,922
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,825,238
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,313,348
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 380,133
D. Usług (účtová grupa 51) 203,255
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 755,979
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 545,592
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 191,973
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,414
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,071
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 71,216
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 71,216
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 87,236
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 99,167
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 999,480
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,501
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,500
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 32,125
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 15,063
2. Pozostałe koszty (562A) 15,063
O. Walutowe straty (563) 5,642
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,420
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -29,624
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 69,543
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,324
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,444
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 64,219
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016