Utwórz fakturę

Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO
PIN 00681300
TIN 2020318256
Numer VAT SK2020318256
Data utworzenia 01 październik 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO
Ivanská cesta 22
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 605 199 €
Zysk 4 345 226 €
Kapitał 64 004 529 €
Kapitał własny 38 174 213 €
Date of updating data: 05.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 57,295,673
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 46,671,878
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 118,597
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 118,597
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 46,553,281
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 18,184,426
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,508,808
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,528,598
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 331,449
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,349,573
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 713,317
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 709,791
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,526
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,904,155
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,862,151
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,075,062
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 787,089
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 42,004
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,732,101
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,019
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,724,082
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 274,222
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 274,222
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 57,295,673
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,097,341
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 31,777,380
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 31,777,380
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,693,907
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,248,552
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,248,552
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 32,276
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 32,276
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,345,226
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,051,459
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,629,165
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 26,917
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 503,651
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 3,098,597
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 6,655,381
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,058,988
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,000,123
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,000,123
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 438,311
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 245,156
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 941,680
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 433,718
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 33,300
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 33,300
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,674,625
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 146,873
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 146,873
Date of updating data: 05.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 25,449,749
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 26,605,199
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 25,447,470
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,034,101
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 123,628
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,725,474
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,415,505
D. Usług (účtová grupa 51) 5,375,295
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,779,303
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,313,027
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 90,923
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,920,221
4. Koszty społeczne (527, 528) 455,132
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 210,308
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,390,306
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,390,306
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,144
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 551,613
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,879,725
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,656,670
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,046
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 779
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 779
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,267
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 366,817
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 360,997
2. Pozostałe koszty (562A) 360,997
O. Walutowe straty (563) 462
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,358
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -364,771
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,514,954
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,169,728
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 882,724
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 287,004
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,345,226
Date of updating data: 05.05.2016
Date of updating data: 05.05.2016