Utwórz fakturę

SOFTEC, skrátene: SOFTEC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.03.2016
Basic information
Nazwa firmy SOFTEC, skrátene: SOFTEC
PIN 00683540
TIN 2020341268
Numer VAT SK2020341268
Data utworzenia 29 sierpień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOFTEC, skrátene: SOFTEC
Jarošova 1
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 868 436 €
Zysk 793 227 €
Dane kontaktowe
E-mail softec@softec.sk
witryna internetowa http://www.softec.sk
Telefon(y) +421249490000
Nr(y) faksu 0249490103
Date of updating data: 10.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,118,423
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,271,570
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 484,076
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 33,194
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 301,306
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 146,004
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,572
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,787,494
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,787,494
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,513,680
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 504,539
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 504,539
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 50,701
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 697
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 697
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,284
8. Podatek odroczony należności (481A) 41,720
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,873,412
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,167,657
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,167,657
2. Wartość netto kontraktu (316A) 147,089
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 558,620
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,085,028
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,859
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,059,169
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 333,173
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 40,363
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 292,810
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,118,423
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,840,894
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 40,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 40,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 101,268
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,578
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,578
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,421,907
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 1,421,907
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,464,914
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,464,914
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 793,227
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,178,948
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19,835
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 17,023
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,812
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,700,316
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,689,572
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,689,572
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,000,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 277,651
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 185,257
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 524,265
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,571
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,454,321
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 231,640
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,222,681
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,476
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 98,581
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 9,261
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 6,025
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 83,295
Date of updating data: 10.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 14,903,275
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,868,436
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,110,767
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -353,109
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,007,013
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 103,765
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,821,699
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 163,128
D. Usług (účtová grupa 51) 5,976,281
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,074,582
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,270,334
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,671,673
4. Koszty społeczne (527, 528) 132,575
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,321
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 150,495
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 150,495
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 187,758
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 40,704
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 218,430
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,046,737
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,618,249
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34,839
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12,950
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12,950
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 21,889
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 42,465
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 726
2. Pozostałe koszty (562A) 726
O. Walutowe straty (563) 23,597
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 18,142
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,626
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,039,111
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 245,884
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 261,844
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -15,960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 793,227
Date of updating data: 10.03.2016
Date of updating data: 10.03.2016