Utwórz fakturę

IMOS-Systemair - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy IMOS-Systemair
PIN 00683868
TIN 2020363290
Numer VAT SK2020363290
Data utworzenia 12 wrzesień 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba IMOS-Systemair
Kalinkovo 371
90043
Kalinkovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 147 377 €
Zysk 1 191 078 €
Dane kontaktowe
E-mail imos@imos.sk
Telefon(y) 0240203111, 0240203112
Nr(y) faksu 0245989179
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,493,006
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,489,780
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 26,391
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 26,391
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,463,389
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 723,231
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,132,699
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,141,937
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,026,754
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 438,768
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,974,975
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,381,935
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,798,098
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 259,214
3. Produkty (123) - /194/ 318,869
4. Zwierzęta (124) - /195/ 33
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,721
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 78,664
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,615
8. Podatek odroczony należności (481A) 77,049
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,879,105
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,455,237
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,455,237
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 422,549
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,319
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 635,271
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,017
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 629,254
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 28,251
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 171
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 28,078
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,493,006
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,094,692
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 26,560
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 26,560
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 33
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 36,512
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 36,512
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,840,509
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,840,509
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,191,078
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,398,081
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 75,520
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 21,614
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 53,906
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 22,928
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 22,928
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 2,676,653
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,254,200
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,917,327
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,917,327
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 188,096
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 120,368
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,855
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,554
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 246,780
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 213,444
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 33,336
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,122,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 233
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 233
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,739,843
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,147,377
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 88
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 15,230,030
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 509,725
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 107,058
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 31,881
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 256,725
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,870
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,553,048
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 114
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,153,212
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -15,238
D. Usług (účtová grupa 51) 1,398,892
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,271,621
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,094,843
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,080,043
4. Koszty społeczne (527, 528) 96,735
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,820
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 436,949
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 436,949
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 209,258
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -53,814
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 141,234
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,594,329
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,341,802
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,464
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 50
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 50
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8,305
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3,109
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 73,620
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 36,826
2. Pozostałe koszty (562A) 36,826
O. Walutowe straty (563) 16,121
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 20,673
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -62,156
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,532,173
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 341,095
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 340,011
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,084
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,191,078
Date of updating data: 23.11.2015