Utwórz fakturę

Wertheim - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Wertheim
PIN 00683990
TIN 2020369186
Numer VAT SK2020369186
Data utworzenia 01 październik 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Wertheim
Kračanská cesta 49
92901
Dunajská Streda
Financial information
Sprzedaż i dochody 65 991 502 €
Zysk 2 191 240 €
Dane kontaktowe
E-mail verwaltung@wertheim.sk
witryna internetowa http://www.wertheim.sk
Telefon(y) +421315913111, +421315502861, +421315900052, +421315900053, +421315900055, +421315902061, +421336905532, +421315913116
Telefon(y) kom. +421903407982, +421903475425
Nr(y) faksu 0315913190, 0336905529
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,335,727
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,528,207
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 174,059
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 18,784
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 134,375
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 20,900
7. Zaliczki na długoterminowych aktywów niematerialnych (051) - /095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,354,148
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,295,993
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,926,592
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,239,800
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 0
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,465
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 780,144
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 107,154
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 0
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 0
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 0
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 0
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 0
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Rachunków w bankach tymczasowej obowiązki dłużej niż jeden rok (22XA) 0
10. Zakupione długoterminowe aktywa finansowe (043) - /096A/ 0
11. Zaliczki na długoterminowych aktywów finansowych (053) - /095A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,749,037
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,060,936
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6,072,352
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 3,263,289
3. Produkty (123) - /194/ 1,721,337
4. Zwierzęta (124) - /195/ 0
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,958
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 0
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 0
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,381,019
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,362,556
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,362,556
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 0
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,534
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 0
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16,929
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.IV.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostki stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 0
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,307,082
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,981
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,286,101
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 58,483
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 8,508
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 44,975
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 0
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,335,727
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,060,660
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 79,666
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 79,666
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,401,830
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,967
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 3,319
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 10,376,638
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,376,638
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,191,240
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,272,255
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 762,226
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 465,106
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 149,701
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 147,419
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 5,277,350
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,069,002
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,384,081
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,384,081
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 350,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 435,413
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 290,737
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 608,401
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 370
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 293,356
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 293,356
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,870,321
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,812
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,812
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 65,991,502
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 67,884,701
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 273,379
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -4,063,415
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 75,216
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,821,621
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,685,180
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 40,684,738
D. Usług (účtová grupa 51) 8,977,251
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,750,891
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,939,767
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,483,088
4. Koszty społeczne (527, 528) 328,036
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 138,466
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,862,636
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,862,636
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 74,716
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 0
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 196,482
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,306,322
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,432,676
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 968
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 296
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 296
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 672
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 474,132
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 425,685
2. Pozostałe koszty (562A) 425,685
O. Walutowe straty (563) 12,239
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 36,208
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -473,164
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,833,158
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 641,918
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 692,025
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -50,107
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,191,240
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015