Utwórz fakturę

Informačná technika - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.08.2016
Basic information
Nazwa firmy Informačná technika
Stan Zniszczono
PIN 00684295
TIN 2020300513
Numer VAT SK2020300513
Data utworzenia 20 wrzesień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Informačná technika
Odeská 37
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 448 770 €
Zysk -112 107 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254647321, +421254647322, +421254647323
Nr(y) faksu 0254647322
Date of updating data: 10.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 505,977
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 122,206
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 122,206
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 43,816
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 78,390
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 383,073
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,432
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,432
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 10,818
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 10,818
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 307,972
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 301,508
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 301,508
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 914
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,550
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 53,851
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,374
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 52,477
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 698
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 698
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 505,977
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 489,283
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,518
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,518
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,444
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,444
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 576,428
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 857,481
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -281,053
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -112,107
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,694
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 161
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 161
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 6,622
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 6,622
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,705
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,418
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,418
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,969
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 0
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,370
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,697
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 251
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 206
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 206
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 0
Date of updating data: 10.08.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 448,770
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 103,628
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 333,362
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,780
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 546,721
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 42,203
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -4,250
D. Usług (účtová grupa 51) 39,317
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 184,045
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 108,975
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,590
4. Koszty społeczne (527, 528) 30,480
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,426
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,479
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,479
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 250,860
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -4,359
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -97,951
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 26,358
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 58
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 26
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 26
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 32
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,044
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,044
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,986
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -101,937
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,170
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 965
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 9,205
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -112,107
Date of updating data: 10.08.2016
Date of updating data: 10.08.2016