Utwórz fakturę

INTECH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.01.2017
Basic information
Nazwa firmy INTECH
PIN 00684511
TIN 2020341939
Numer VAT SK2020341939
Data utworzenia 26 wrzesień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTECH
82412
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 408 758 €
Zysk -277 271 €
Dane kontaktowe
E-mail sekretariat@skintech.sk
witryna internetowa http://www.skintech.sk
Telefon(y) +421245527355, +421245527359
Telefon(y) kom. +421905668220, +421903431804
Nr(y) faksu 0245527359
Date of updating data: 10.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,942,586
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 250,328
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,583
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 5,583
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 57,504
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 57,504
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 187,241
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 187,241
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,673,437
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,058
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 9,058
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,219,616
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,219,386
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,219,386
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 230
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 444,763
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,765
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 442,998
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,821
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 114
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 18,707
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,942,586
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,079
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 127,866
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 127,866
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 26,203
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 26,203
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 138,281
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 138,281
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -277,271
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,927,507
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 774,056
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,179
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 744,600
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 23,277
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,088,677
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 711,544
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 711,544
2. Wartość netto kontraktu (316A) 1,081,546
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,285
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,803
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 28,468
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 245,615
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 416
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 64,774
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 20,914
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 43,860
Date of updating data: 10.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,400,776
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,408,758
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,400,776
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -289
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,271
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,683,517
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 230,751
D. Usług (účtová grupa 51) 727,438
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 704,040
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 497,298
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 184,522
4. Koszty społeczne (527, 528) 22,220
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,527
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,971
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,971
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -9,210
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -274,759
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 442,298
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,753
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 53
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 53
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 11,700
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,434
O. Walutowe straty (563) 1,015
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,419
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 5,319
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -269,440
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,831
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,889
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 4,942
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -277,271
Date of updating data: 10.01.2017
Date of updating data: 10.01.2017