Utwórz fakturę

CENEKON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.01.2017
Basic information
Nazwa firmy CENEKON
PIN 00684759
TIN 2020298115
Numer VAT SK2020298115
Data utworzenia 04 wrzesień 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba CENEKON
Martinengova 3
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 592 434 €
Zysk 18 262 €
Dane kontaktowe
E-mail cenekon@cenekon.sk
Telefon(y) 0262801076, 0262801092, 0262804274, 0262801016
Nr(y) faksu 0262804272
Date of updating data: 19.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 401,996
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,460
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,460
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,460
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 48,794
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 31,249
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 31,249
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,446
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,973
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,973
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,473
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,099
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 575
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,524
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 339,742
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 339,742
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 401,996
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 82,617
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 35,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 35,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,647
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,647
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 24,708
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 24,708
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,262
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 319,379
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,404
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,404
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 304,443
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,607
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,607
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 172,459
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -26,976
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,517
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 135,836
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,532
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,532
Date of updating data: 19.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 525,228
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 592,434
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 81,966
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 11,161
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 439,198
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 60,109
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 569,750
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 136,463
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,551
D. Usług (účtová grupa 51) 44,078
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 367,239
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 261,499
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 89,759
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,981
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 875
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,544
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,544
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,684
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 332,233
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,367
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,367
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,367
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 19,317
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,055
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,055
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 18,262
Date of updating data: 19.01.2017
Date of updating data: 19.01.2017