Utwórz fakturę

FORTUNA SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.09.2015
Basic information
Nazwa firmy FORTUNA SK
PIN 00684881
TIN 2021105955
Numer VAT SK2021105955
Data utworzenia 25 kwiecień 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba FORTUNA SK
Einsteinova 23
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 168 379 366 €
Zysk 9 634 082 €
Dane kontaktowe
E-mail domain-admin@ifortuna.cz
witryna internetowa http://www.ifortuna.sk
Telefon(y) +421257884290
Nr(y) faksu 0257884249, 0257884248
Date of updating data: 02.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 29,285,532
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,936,912
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 131,733
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 46,473
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,565
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 82,695
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,055,179
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 38,682
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 934,614
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 81,883
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 750,000
9. Rachunków w bankach tymczasowej obowiązki dłużej niż jeden rok (22XA) 750,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,708,561
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,751
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,751
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 9,406,757
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 301,123
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 301,123
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 8,851,605
8. Podatek odroczony należności (481A) 254,029
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,441,916
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 131,042
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,042
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 10,174,740
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 89,254
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 46,880
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,858,137
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 592,333
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,265,804
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 640,059
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 640,059
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 29,285,532
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,836,379
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 332,016
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 332,016
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 66,403
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 66,403
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -196,122
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -196,122
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,634,082
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,449,153
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 256,429
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,990
11. Długoterminowe zobowiązania pochodne operacji (373A, 377A) 251,439
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 15,311
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 15,311
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 13,971,600
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,847,585
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,315,286
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,315,286
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 351,704
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 223,375
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 955,438
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,782
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 730,065
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 730,065
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,628,163
Date of updating data: 02.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 168,326,571
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 168,379,366
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 168,326,571
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 25,931
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,864
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 155,785,885
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,147,822
D. Usług (účtová grupa 51) 8,714,273
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,286,388
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,249,446
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,746,391
4. Koszty społeczne (527, 528) 290,551
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,509,630
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 708,305
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 708,305
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,011
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,643
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 128,416,099
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,593,481
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 158,464,476
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 623,653
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 45,527
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 45,527
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 578,067
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 574,508
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,559
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 59
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 849,595
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 545,304
2. Pozostałe koszty (562A) 545,304
O. Walutowe straty (563) 14,835
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 289,456
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -225,942
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,367,539
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,733,457
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,746,275
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -12,818
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,634,082
Date of updating data: 02.09.2015
Date of updating data: 02.09.2015