Utwórz fakturę

Tecton - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.09.2016
Basic information
Nazwa firmy Tecton
PIN 00685089
TIN 2020290778
Numer VAT SK2020290778
Data utworzenia 15 październik 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Tecton
Mýtna 15
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 273 752 €
Zysk -25 663 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252492575, 0252497981, 0257200001, 0257200000, 0257200002, 0257200019
Nr(y) faksu 0252497981
Date of updating data: 09.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 376,047
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 80,756
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 27,373
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 27,373
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 50,063
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 48,852
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,211
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,320
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,320
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 285,698
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 78,179
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 341
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 77,838
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 250
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 250
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 250
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 84,017
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 81,486
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,486
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 215
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,316
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 123,252
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,786
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 121,466
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,593
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,461
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,132
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 376,047
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 255,465
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 25,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 25,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,168
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,168
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 243,960
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 243,960
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,663
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,926
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,085
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,085
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 86,590
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 60,379
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 60,379
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,732
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,843
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,436
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,251
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,251
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 26,656
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 17,264
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 9,392
Date of updating data: 09.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,258,214
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,273,752
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 909,315
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 348,899
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,022
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,516
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,292,345
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 785,785
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 59,775
D. Usług (účtová grupa 51) 212,060
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 189,665
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 133,994
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 48,947
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,724
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,459
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 29,566
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 29,566
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,172
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,535
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,328
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -18,593
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 200,594
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 36
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 10
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 21
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,717
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 334
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 131
2. Pozostałe koszty (562A) 203
O. Walutowe straty (563) 97
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 133
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,153
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,681
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -22,274
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,389
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,389
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -25,663
Date of updating data: 09.09.2016
Date of updating data: 09.09.2016