Utwórz fakturę

ICT ISTROCONTI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.11.2016
Basic information
Nazwa firmy ICT ISTROCONTI
PIN 00685321
TIN 2020411162
Numer VAT SK2020411162
Data utworzenia 03 styczeń 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ICT ISTROCONTI
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 088 739 €
Zysk 70 912 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254433191, +421254433192, +421254433193
Telefon(y) kom. +421902309953, +421903970802
Date of updating data: 04.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 15,907,399
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,373,270
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,457,237
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,112,060
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,257,282
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,196
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,468
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 52,231
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,916,033
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,480,734
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 311,026
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 124,273
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,527,177
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 653,680
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 563,439
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 563,439
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 90,241
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,751,217
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,441,995
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,441,995
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 91,800
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 217,422
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 122,280
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 464
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 121,816
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,952
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,671
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 278
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 15,907,399
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,034,153
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 664,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 664,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 133,467
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 133,467
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 4,563,680
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 4,317,049
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 246,631
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,602,094
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,602,094
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,912
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,655,254
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,081,273
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,512,444
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,929
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 566,900
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 627,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 739,992
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 50,642
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,642
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 631,395
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 30,190
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,689
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,076
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 93,686
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 23,452
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 70,234
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 113,303
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 217,992
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 178
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 189,544
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 28,270
Date of updating data: 04.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,078,555
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,088,739
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,078,555
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,248
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,936
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,170,173
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 48,418
D. Usług (účtová grupa 51) 431,768
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 388,408
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 299,555
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 83,101
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,752
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,874
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 237,116
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 237,116
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,658
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,931
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -81,434
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 598,369
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 206,833
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 188,156
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 188,156
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18,677
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 18,677
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 70,107
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 69,112
2. Pozostałe koszty (562A) 69,112
O. Walutowe straty (563) 40
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 955
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 136,726
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 55,292
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -15,620
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,883
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -18,503
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 70,912
Date of updating data: 04.11.2016
Date of updating data: 04.11.2016