Utwórz fakturę

BSP SOFTWAREDISTRIBUTION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy BSP SOFTWAREDISTRIBUTION
PIN 00685399
TIN 2020297950
Numer VAT SK2020297950
Data utworzenia 24 październik 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba BSP SOFTWAREDISTRIBUTION
K Železnej studienke 27
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 39 699 111 €
Zysk 4 394 714 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254430017, 0254430028, 0254433746, 0220903500
Nr(y) faksu 0254777638
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 16,445,637
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,299,207
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 13,750
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 13,750
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,828,887
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 736,026
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,720,702
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 371,762
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 397
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 456,570
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 456,570
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,053,358
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,044,793
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,044,793
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,970,868
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,546,770
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,065
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,526,705
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 2,161,937
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 569
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,261,592
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,697
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,201
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36,496
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 93,072
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 15,163
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 77,909
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 16,445,637
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,382,973
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 498,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 498,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 21,683
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 99,600
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 99,600
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 366,076
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 366,076
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,900
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,900
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,394,714
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,882,080
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 107,426
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 25,364
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 82,062
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,224,465
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,508,923
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,725,576
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 303,385
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,422,191
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 55,664
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,092,582
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 28,159
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,992,564
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 614,378
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 41,266
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 41,266
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 180,584
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 174,984
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 5,600
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 39,394,689
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 39,699,111
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 27,208,497
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,186,192
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 36,417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 268,005
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,931,096
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 22,442,237
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 260,099
D. Usług (účtová grupa 51) 5,741,472
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,017,914
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 386,960
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 4,400,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 182,966
4. Koszty społeczne (527, 528) 47,988
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 37,827
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 446,252
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 446,252
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 26,985
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -46,953
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,263
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,768,015
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,950,881
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 111,847
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 98,083
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 98,083
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 12,876
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 888
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 98,816
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 37,286
2. Pozostałe koszty (562A) 37,286
O. Walutowe straty (563) 29,624
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 31,906
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 13,031
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,781,046
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,386,332
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,369,022
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 17,310
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,394,714
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016