Utwórz fakturę

Regotrans - Rittmeyer - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Regotrans - Rittmeyer
PIN 00685780
TIN 2020294980
Numer VAT SK2020294980
Data utworzenia 21 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Regotrans - Rittmeyer
Pluhová 2
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 785 318 €
Zysk 67 711 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.regotrans.sk;http://www.regotrans-rittmeyer.sk
Telefon(y) +421244371766, +421244461612, +421244461478, +421244461641, +421556222716, +421244632884, +421244632885, +421244632886
Nr(y) faksu 0244461478
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,303,706
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 95,098
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 77,335
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 77,335
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 17,763
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 17,763
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,206,050
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 24,202
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 20,522
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 3,680
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 155,273
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 148,871
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,412
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,459
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 679
8. Podatek odroczony należności (481A) 5,723
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,021,202
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,955,566
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,955,566
2. Wartość netto kontraktu (316A) 19,740
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 38,143
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 265
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,488
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,373
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,425
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,948
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,558
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,558
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,303,706
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 349,965
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,228
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,228
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 160,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,012
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,012
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 80,014
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 80,014
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 67,711
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,953,741
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 46,243
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 35,803
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,440
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,724,608
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,403,169
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,403,169
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 95,275
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 40,801
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 31,024
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 117,403
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,936
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 44,112
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 44,112
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 138,778
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,782,224
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,785,318
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,758,905
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 3,680
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 14,965
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,768
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,700,705
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 998,888
D. Usług (účtová grupa 51) 1,783,801
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 844,851
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 643,173
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 177,900
4. Koszty społeczne (527, 528) 23,778
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,229
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,505
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,505
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 9,407
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -15,231
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 55,255
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 84,613
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 979,896
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 586
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 585
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,357
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,627
2. Pozostałe koszty (562A) 5,627
O. Walutowe straty (563) 1,493
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,237
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,771
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 71,842
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,131
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,970
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,839
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 67,711
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016