Utwórz fakturę

PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PLUS
PIN 00686131
TIN 2021112225
Data utworzenia 16 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PLUS
Vranovská 9
03901
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 18 837 €
Zysk -5 260 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,107
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,742
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,742
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,742
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,280
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 546
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 546
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 546
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 734
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 707
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 85
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 85
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,107
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,707
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -35,750
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -35,750
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,260
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,814
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,814
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 699
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 699
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 28,989
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 726
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,887
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 18,837
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,887
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,900
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,522
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,130
D. Usług (účtová grupa 51) 5,685
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 718
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,703
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,703
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,972
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 314
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,685
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,928
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 95
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 95
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -95
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,780
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,260
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4215405.tif
Date of updating data: 25.06.2015