Utwórz fakturę

PROMPt, tlačiareň cenín - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.01.2016
Basic information
Nazwa firmy PROMPt, tlačiareň cenín
PIN 00698407
TIN 2020341279
Numer VAT SK2020341279
Data utworzenia 01 grudzień 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PROMPt, tlačiareň cenín
Jozefa Hagaru 9
83151
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 340 111 €
Zysk -4 178 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244872402, 0244873642, 0232335703, 0232335704
Nr(y) faksu 0244872403
Date of updating data: 29.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 612,462
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 40,198
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 40,198
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 32,171
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,027
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 563,936
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 68,562
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 66,190
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 2,372
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 71,609
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 51,109
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,109
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 20,500
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 423,765
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26,289
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 397,476
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,328
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 158
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,170
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 612,462
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 513,025
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 531,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 531,200
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -13,997
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -13,997
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,178
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 94,052
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 32
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 32
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 87,458
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,308
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,308
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 28,356
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,623
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,643
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 528
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,562
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,562
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,385
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 5,385
Date of updating data: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,334,742
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,340,111
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,334,742
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 2,372
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 497
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,337,420
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 416,494
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 798
D. Usług (účtová grupa 51) 226,820
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 649,062
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 470,975
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 160,038
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,049
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 886
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 34,116
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 34,116
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,302
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,942
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,691
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 693,002
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 317
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 317
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 317
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,767
O. Walutowe straty (563) 2,265
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 502
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,450
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 241
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,419
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,419
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,178
Date of updating data: 29.01.2016
Date of updating data: 29.01.2016