Utwórz fakturę

Prvá slovenská investičná skupina - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.03.2016
Basic information
Nazwa firmy Prvá slovenská investičná skupina
PIN 00699977
TIN 2020294496
Numer VAT SK2020294496
Data utworzenia 06 grudzień 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Prvá slovenská investičná skupina
Prievozská 2/A
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 18 315 €
Zysk 1 167 281 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0233527142
Date of updating data: 14.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 54,245,678
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 27,819,196
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 28,144
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,842
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,430
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,872
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 27,791,052
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 17,490,523
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 26,054
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 2,530,178
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 86,400
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 207,738
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 3,185,569
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 4,264,590
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,422,608
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 662,431
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 320,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 320,000
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,763
8. Podatek odroczony należności (481A) 334,668
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,932,626
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,686,668
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,686,668
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 168,220
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 3,606
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 74,132
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 12,701,778
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 12,701,778
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,125,773
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,985
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,122,788
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,874
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,874
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 54,245,678
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,616,811
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,300,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,300,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 5,957,669
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,659,696
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,659,696
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 110,949
2. Inne fundusze (427, 42X) 110,949
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 762,348
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 760,831
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 1,517
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 28,658,868
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 28,658,868
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,167,281
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,565,353
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19,247
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 19,247
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 15,385
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 15,385
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 288,242
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,568
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,568
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 31,187
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,204
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,697
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,837
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) 192,430
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 319
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,944
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 16,944
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 7,225,535
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 63,514
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 63,514
Date of updating data: 14.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,441,580
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 18,315
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,692
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 160
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,463
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 718,386
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,207
D. Usług (účtová grupa 51) 105,547
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 365,103
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 256,688
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 55,766
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 66,346
4. Koszty społeczne (527, 528) -13,697
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 570
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,182
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,182
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,933,002
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,149,779
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -700,071
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -114,062
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,880,292
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 3,476,950
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 1,378,334
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 871,895
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 506,439
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 102,059
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 102,059
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 265,168
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 265,168
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 286,984
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 1,370,797
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,991,297
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 3,526,488
L. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 3,905
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 199,976
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 51,857
2. Pozostałe koszty (562A) 51,857
O. Walutowe straty (563) 92,869
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 957,830
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 158,372
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,888,995
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,188,924
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 21,643
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 21,335
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 308
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,167,281
Date of updating data: 14.03.2016
Date of updating data: 14.03.2016