Utwórz fakturę

MRAMOR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.07.2016
Basic information
Nazwa firmy MRAMOR
PIN 00893765
TIN 2020459023
Numer VAT SK2020459023
Data utworzenia 20 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MRAMOR
Vlčie Hrdlo 64
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 995 530 €
Zysk -271 715 €
Dane kontaktowe
E-mail mramor@mramor.sk
witryna internetowa http://www.mramor.sk
Telefon(y) +421240208401, +421240208402, +421240208411, +421240208413
Telefon(y) kom. +421905418379
Nr(y) faksu 0245526039
Date of updating data: 13.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,735,096
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 849,041
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,570
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 5,570
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 830,022
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 320,951
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 495,251
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,474
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 346
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 13,449
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 12,619
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 830
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,879,690
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,364,261
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 647,164
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 313,408
3. Produkty (123) - /194/ 85,099
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 318,590
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 142,260
2. Wartość netto kontraktu (316A) 142,044
8. Podatek odroczony należności (481A) 216
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,303,857
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,207,686
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,207,686
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 96,171
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 69,312
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 35,972
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 33,340
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,365
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,931
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4,434
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,735,096
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 969,795
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,277
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,277
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,991
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,328
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,224,914
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,182,000
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,957,086
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -271,715
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,760,816
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 714
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 714
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,279,907
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,172,654
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,172,654
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 708,399
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 68,922
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 71,112
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 261,004
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -2,184
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 37,882
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 37,882
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 358,663
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 83,650
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,485
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 4,485
Date of updating data: 13.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,995,530
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,995,530
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 702,461
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,604,663
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -395,845
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,158
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 81,093
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,206,521
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 702,461
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 996,259
D. Usług (účtová grupa 51) 1,628,066
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 741,153
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 536,068
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 185,174
4. Koszty społeczne (527, 528) 19,911
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 17,209
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 68,283
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 68,283
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 18
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 53,072
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -210,991
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 584,493
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 54,965
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 21,889
2. Pozostałe koszty (562A) 21,889
O. Walutowe straty (563) 2,605
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 30,471
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -54,964
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -265,955
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,760
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,760
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -271,715
Date of updating data: 13.07.2016
Date of updating data: 13.07.2016