Utwórz fakturę

Swietelsky-Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.11.2016
Basic information
Nazwa firmy Swietelsky-Slovakia
PIN 00896225
TIN 2020294144
Numer VAT SK2020294144
Data utworzenia 13 grudzień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Swietelsky-Slovakia
Mokráň záhon 4
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 401 248 €
Zysk 187 424 €
Dane kontaktowe
E-mail office.slovakia@swietelsky.sk
witryna internetowa http://www.swietelsky.sk
Telefon(y) +421257101710
Telefon(y) kom. +421904688727
Date of updating data: 21.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,646,376
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 893,405
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 892,655
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 297,258
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 127,456
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 462,941
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 5,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 750
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 750
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,727,322
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33,358
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 33,358
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 534,272
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 40,451
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,451
8. Podatek odroczony należności (481A) 493,821
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,989,604
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,842,270
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,560
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,786,710
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 147,334
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,170,088
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,128
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,165,960
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 25,649
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 24,746
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 903
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,646,376
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 733,345
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 88,927
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 88,927
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 500,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -43,006
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -43,006
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 187,424
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,913,031
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 493,072
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 493,072
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 493,072
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 122,901
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 122,901
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,182,569
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,502,711
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 361,372
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,141,339
2. Wartość netto kontraktu (316A) 407,858
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 90,346
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 55,219
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 122,548
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,887
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,114,489
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,602
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,103,887
Date of updating data: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,262,469
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,401,248
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 616,126
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,646,343
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,281
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 134,498
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,195,868
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,280,919
D. Usług (účtová grupa 51) 9,592,823
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,677,132
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,206,083
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 423,542
4. Koszty społeczne (527, 528) 47,507
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,213
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 219,288
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 209,896
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 9,392
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,864
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -30,567
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 443,196
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 205,380
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,388,727
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 553
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 547
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 547
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,504
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) -750
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,160
2. Pozostałe koszty (562A) 6,160
O. Walutowe straty (563) 80
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,014
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,951
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 196,429
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,005
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 108,801
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -99,796
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 187,424
Date of updating data: 21.11.2016
Date of updating data: 21.11.2016