Utwórz fakturę

Swietelsky-Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Swietelsky-Slovakia
PIN 00896225
TIN 2020294144
Numer VAT SK2020294144
Data utworzenia 13 grudzień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Swietelsky-Slovakia
Mokráň záhon 4
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 308 357 €
Zysk -287 137 €
Dane kontaktowe
E-mail office.slovakia@swietelsky.sk
witryna internetowa http://www.swietelsky.sk
Telefon(y) +421257101710
Telefon(y) kom. +421904688727
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,758,220
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 948,280
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 948,280
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 297,258
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 163,904
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 482,451
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 4,667
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,772,619
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 45,009
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 45,009
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 440,906
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 46,881
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,881
8. Podatek odroczony należności (481A) 394,025
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,575,828
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,206,074
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,206,074
2. Wartość netto kontraktu (316A) 1,271,606
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 98,148
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,710,876
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,351
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,699,525
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 37,321
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 18,189
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 19,132
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,758,220
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 545,921
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 88,927
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 88,927
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 500,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,893
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,893
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 235,238
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 235,238
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -287,137
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,212,299
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 612,563
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 610,442
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 610,442
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,121
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 97,728
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 97,728
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,534,366
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,430,992
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,430,992
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 53,677
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 34,917
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,668
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,112
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 967,642
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 434,680
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 532,962
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,246,294
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,308,357
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 482,364
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,611,775
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,693
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 209,525
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,621,818
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,417,471
D. Usług (účtová grupa 51) 5,635,551
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,152,287
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 810,177
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 289,425
4. Koszty społeczne (527, 528) 52,685
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,251
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 171,565
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 171,565
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -33,431
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 265,124
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -313,461
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,041,117
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 886
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 886
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 886
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,355
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,060
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 5,590
2. Pozostałe koszty (562A) 470
O. Walutowe straty (563) 121
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,174
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,469
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -325,930
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -38,793
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,048
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -41,841
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -287,137
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016