Utwórz fakturę

CBG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.12.2016
Basic information
Nazwa firmy CBG
PIN 00896292
TIN 2021239594
Numer VAT SK7020000108
Data utworzenia 27 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CBG
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 187 239 593 €
Zysk 3 588 710 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421253417624
Date of updating data: 23.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,117,452
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,403,523
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 247,346
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 247,346
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,156,177
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 9,000
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,924,860
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,158,678
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 63,639
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,471,053
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 54,807
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 49,285
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,522
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,412,083
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 394,750
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 394,750
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,017,333
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,012,630
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 970,009
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,144
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 942,865
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,763
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,858
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,991,533
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,246,973
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,744,560
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,242,876
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 600,441
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 642,435
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,117,452
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,901,835
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,500,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,500,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 250,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 250,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,563,125
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,563,125
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 0
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,588,710
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,747,166
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,122,313
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 3,000,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 122,313
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 0
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 252,548
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 252,548
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,815,260
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,590,527
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,933,547
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 656,980
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,038,570
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,400,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 399,231
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 238,915
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 126,720
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,297
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 557,045
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 283,772
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 273,273
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 468,451
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 467,300
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,151
Date of updating data: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 186,340,415
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 187,239,593
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 66,766
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 678
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 185,812,118
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 406,181
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 54,672
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 699,358
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 199,820
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 182,265,790
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 59,175
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,092,145
D. Usług (účtová grupa 51) 15,412,240
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,746,496
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,063,905
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 225,200
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,132,255
4. Koszty społeczne (527, 528) 325,136
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,691,274
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,179,865
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,179,865
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 698,486
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 51,330
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 143,334,779
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,973,803
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 168,776,855
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37,763
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 35,727
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 35,727
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,036
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 169,877
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 59,955
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 59,955
O. Walutowe straty (563) 5,255
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 104,667
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -132,114
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,841,689
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,252,979
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,656,272
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -403,293
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,588,710
Date of updating data: 23.12.2016
Date of updating data: 23.12.2016