Utwórz fakturę

CBG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.01.2016
Basic information
Nazwa firmy CBG
PIN 00896292
TIN 2021239594
Numer VAT SK7020000108
Data utworzenia 27 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CBG
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 129 414 612 €
Zysk 2 359 415 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421253417624
Date of updating data: 14.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,968,235
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,225,029
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 358,276
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 358,276
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,856,753
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,933,907
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,371,356
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 551,490
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 10,000
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 10,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,870,489
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 13,994
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 13,994
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,005,655
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 383,381
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 383,381
8. Podatek odroczony należności (481A) 622,274
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 78,445
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 66,914
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,156
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,758
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,531
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,772,395
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,820,559
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,951,836
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,872,717
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 304,442
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,568,275
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,968,235
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,313,125
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,500,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,500,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 250,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 250,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,203,710
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,203,710
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,359,415
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,653,215
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 82,677
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 82,677
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 178,075
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 178,075
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,797,309
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,914,505
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,795,563
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 118,942
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,000,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 362,662
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 167,090
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 328,034
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,018
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 595,154
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 316,014
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 279,140
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,001,895
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,000,744
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,151
Date of updating data: 14.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 129,264,263
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 129,414,612
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 129,264,263
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,333
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 138,016
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 125,945,579
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,650,349
D. Usług (účtová grupa 51) 7,759,070
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,163,808
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,357,432
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 183,173
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,419,519
4. Koszty społeczne (527, 528) 203,684
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,643,396
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 917,921
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 917,921
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 11,406
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 29,824
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102,769,805
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,469,033
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 119,854,844
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 55,128
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 43,102
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1,085
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 42,017
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 12,026
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 70,882
O. Walutowe straty (563) 5,462
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 65,420
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,754
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,453,279
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,093,864
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,060,433
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 33,431
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,359,415
Date of updating data: 14.01.2016
Date of updating data: 14.01.2016