Utwórz fakturę

K L S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy K L S
PIN 00896306
TIN 2020318531
Numer VAT SK2020318531
Data utworzenia 20 grudzień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba K L S
Mierova 212
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 458 807 €
Zysk 152 447 €
Dane kontaktowe
E-mail kls@kls.sk
Telefon(y) 0243421278, 0243424611, 0243631401, 0243631402, 0243631403
Nr(y) faksu 0243631402
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,600,070
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,672
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,672
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,562
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,110
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,585,031
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 235,190
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 235,190
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,067,592
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,067,592
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,067,592
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 282,249
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 215,185
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 67,064
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,367
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,367
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,600,070
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 265,281
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,344
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,344
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,083
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,083
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 96,407
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 115,777
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -19,370
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 152,447
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,334,789
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 429
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 429
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,742,230
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,289,122
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,289,122
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 390,030
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,268
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,178
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,632
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,825
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,825
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 589,305
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,459,651
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,458,807
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,281,092
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,175,491
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,224
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,253,668
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,738,668
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,116
D. Usług (účtová grupa 51) 1,362,622
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 104,138
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 75,060
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,628
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,450
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,283
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,777
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,777
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,064
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 205,139
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 322,177
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 844
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 829
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,848
O. Walutowe straty (563) 5,358
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,490
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,004
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 197,135
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 44,688
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 44,688
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 152,447
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016