Utwórz fakturę

SLOVGAST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.07.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOVGAST
PIN 00896390
TIN 2020327892
Numer VAT SK2020327892
Data utworzenia 13 grudzień 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SLOVGAST
Vlčie hrdlo 2
82003
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 338 065 €
Zysk -72 788 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258597266, 0258597241, 0258597456, 0258597717
Telefon(y) kom. 0903409472, 0907757549, 0917745212
Nr(y) faksu 0258597211, 0258597241
Date of updating data: 13.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 703,705
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 268,324
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,065
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,065
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 264,259
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 258,258
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,001
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 433,408
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 59,513
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 50,137
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 9,376
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,591
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,591
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 351,849
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 340,668
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 340,668
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,706
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,475
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,455
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,455
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,973
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,973
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 703,705
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 39,966
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 25,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 25,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 15,612
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 69,642
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 69,642
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -72,788
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 663,739
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,598
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 18,558
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,040
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 125,799
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 481,964
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 343,947
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 343,947
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 279
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 54,217
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 34,841
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,669
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,011
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 30,475
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 30,475
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,903
Date of updating data: 13.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,238,086
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,338,065
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 202,822
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,035,264
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 52,418
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,260
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,301
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,402,013
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 114,011
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,561,375
D. Usług (účtová grupa 51) 378,666
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,232,750
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 849,320
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 17,496
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 302,127
4. Koszty społeczne (527, 528) 63,807
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,412
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 63,772
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 63,772
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,979
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,767
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,281
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -63,948
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,236,452
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,265
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,770
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 279
2. Pozostałe koszty (562A) 5,491
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,495
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,265
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -75,213
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -2,425
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,305
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -72,788
Date of updating data: 13.07.2016
Date of updating data: 13.07.2016