Utwórz fakturę

LIBRI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.01.2016
Basic information
Nazwa firmy LIBRI
PIN 17054346
TIN 2020318762
Numer VAT SK2020318762
Data utworzenia 24 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LIBRI
Mikulášska 25
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 107 980 €
Zysk 3 297 €
Kapitał własny -73 140 €
Dane kontaktowe
E-mail office@librishop.sk
Telefon(y) 0903266622
Date of updating data: 20.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,250,145
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 480,440
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 77,615
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 25,278
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 1,036
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 51,301
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 402,825
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 163,378
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 239,447
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,757,727
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,960,823
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,960,823
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 154,700
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 154,700
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 154,700
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 642,204
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,658
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 616,546
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,978
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,978
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,250,145
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,431,485
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,500
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,500
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,158,089
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,081
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,081
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 258,518
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 258,518
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,297
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,818,218
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 419
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 419
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,622,449
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,184,789
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,645
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,042,144
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 262,050
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,790
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 125,360
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,548
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,912
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 133,614
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 133,614
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 59,728
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,008
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 442
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 442
Date of updating data: 20.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,577,491
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,107,980
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,554,970
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 531,345
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,665
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,066,746
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,172,627
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 87,447
D. Usług (účtová grupa 51) 1,156,886
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 510,320
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 359,702
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 126,389
4. Koszty społeczne (527, 528) 24,229
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,055
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 121,425
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 121,425
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,986
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 41,234
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 669,355
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 35,058
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,846
2. Pozostałe koszty (562A) 4,846
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 30,212
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -35,056
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,178
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,297
Date of updating data: 20.01.2016
Date of updating data: 20.01.2016