Utwórz fakturę

MATEP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MATEP
PIN 17055369
TIN 2020332215
Numer VAT SK7020000801
Data utworzenia 13 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MATEP
Pribylinská 2
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 341 245 €
Zysk -226 179 €
Kapitał 6 555 141 €
Kapitał własny 897 145 €
Dane kontaktowe
E-mail matepba@matepba.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,663,994
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,573,637
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 39,662
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 39,662
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,762
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,762
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,520,213
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,520,213
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,090,357
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 155,444
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,590
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 62,297
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 84,557
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 76,573
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 19,562
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,562
8. Podatek odroczony należności (481A) 57,011
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,851,613
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,465,905
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,465,905
2. Wartość netto kontraktu (316A) 280,575
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 104,642
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 491
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,727
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,764
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 963
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,663,994
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 658,804
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 40,033
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 40,033
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,455
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17,455
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 213
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 213
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 827,282
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 827,282
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -226,179
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,967,513
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 636,748
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 635,896
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 635,896
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 852
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 700,049
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,095,473
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,217,009
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,217,009
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 854,358
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,120
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,059
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,124
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 803
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,422
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,422
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 524,821
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 37,677
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 20,284
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 17,393
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,006,857
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,341,245
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 699
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,006,158
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 74,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 259,888
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,210,185
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,104,077
D. Usług (účtová grupa 51) 2,818,727
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 268,208
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 189,783
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 64,373
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,052
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,729
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 43,474
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 43,474
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 225,918
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 745,052
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -868,940
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 84,053
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 657,859
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 33,194
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 33,194
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 624,660
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 64,944
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 21,431
2. Pozostałe koszty (562A) 21,431
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 43,513
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 592,915
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -276,025
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -49,846
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,448
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -58,294
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -226,179
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17055369 TIN: 2020332215 Numer VAT: SK7020000801
 • Zarejestrowana siedziba: MATEP, Pribylinská 2, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 czerwiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28 13.06.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľuboš Rummel 40 033 € (100%) Farnianska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.02.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.2012Zrušeny spoločníci:
   WEON group, a.s. Mraziarenská 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondrášik Sartorisova 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.09.2008
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.09.2008
   09.10.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28
   WEON group, a.s. Mraziarenská 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 13.06.1991
   Ing. Juraj Ondrášik Sartorisova 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.09.2008
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.09.2008
   08.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 13.06.1991
   26.03.2008Nové predmety činnosti:
   nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
   09.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.06.1993
   17.08.2007Zrušeny predmety činnosti:
   stolárstvo
   28.04.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovanie v oblasti prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   27.04.2005Zrušeny predmety činnosti:
   taxislužba osobná
   15.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   14.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   Ing. Pavel Vitkovský Bajzova 15 Bratislava
   16.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 13.06.1991
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.06.1993
   15.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   21.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   Ing. Pavel Vitkovský Bajzova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   20.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Gasalkovičova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Martinengova 16 Bratislava
   Ing. Pavel Vitkovský kpt. Rašu 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Gasalkovičova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Martinengova 16 Bratislava
   09.04.1996Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž plastových okien
   nákup a predaj stavebného materiálu v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   skladovanie
   taxislužba osobná
   stolárstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Gasalkovičova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Martinengova 16 Bratislava
   08.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Rajčianska 2 Bratislava
   05.11.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj tovarov /živnostenský list nenahrádza povolenie na nákup a predaj tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie/
   tesárstvo
   sprostredkovanie výkonu prác a služieb v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Gasalkovičova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Martinengova 16 Bratislava
   Ing. Pavel Vitkovský kpt. Rašu 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Rajčianska 2 Bratislava
   04.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   opravy, údržba a ostatné stavebné práce stavebná činnosť, práce výrobnej povahy v stavebníctve
   materiálno-technické zásobovanie, odbytové zásobovacie a skladovacie činnosti
   výroba dreveného tovaru pre osobnú potrebu
   výroba stavebno-truhlárska a tesárska
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva a drevospracovateľských činností
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Káčer Hrobákova 38 Bratislava
   Štefan Kovár 195 Láb
   Ján Páleník Solivárska 11 Bratislava
   Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.06.1991Nové obchodné meno:
   MATEP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribylinská 2 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   opravy, údržba a ostatné stavebné práce stavebná činnosť, práce výrobnej povahy v stavebníctve
   materiálno-technické zásobovanie, odbytové zásobovacie a skladovacie činnosti
   výroba dreveného tovaru pre osobnú potrebu
   výroba stavebno-truhlárska a tesárska
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva a drevospracovateľských činností
   Noví spoločníci:
   Jozef Káčer Hrobákova 38 Bratislava
   Štefan Kovár 195 Láb
   Ján Páleník Solivárska 11 Bratislava
   Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivánka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia