Utwórz fakturę

K A S I C O - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.02.2016
Basic information
Nazwa firmy K A S I C O
PIN 17308267
TIN 2020327914
Numer VAT SK2020327914
Data utworzenia 03 czerwiec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba K A S I C O
Beckovská 38
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 895 589 €
Zysk 60 460 €
Kapitał 3 392 892 €
Kapitał własny 2 282 831 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0248209611, 0248209662
Date of updating data: 04.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,467,495
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 953,743
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 13,871
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 13,871
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 890,081
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 890,030
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 51
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 49,791
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 49,791
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,509,579
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 319,873
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 186,894
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 129,415
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,564
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 943,154
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 812,827
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 812,827
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,959
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 76,368
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,246,552
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,658
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,243,894
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,173
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,085
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 88
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,467,495
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,336,823
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 298,800
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 298,800
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 59,750
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 59,750
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,917,813
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,917,813
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 60,460
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,088,661
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 239,561
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 17,052
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 215,954
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 6,555
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 796,851
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 554,192
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 554,192
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 60,050
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 36,849
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,247
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 105,513
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 52,249
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 48,849
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,400
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 42,011
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 10,503
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 31,508
Date of updating data: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,595,471
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,895,589
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 65
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 4,592,818
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,588
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 98,839
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 117,696
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,583
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,741,014
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 65
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,438,217
D. Usług (účtová grupa 51) 1,508,077
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,223,267
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 893,947
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 303,646
4. Koszty społeczne (527, 528) 25,674
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,321
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 334,319
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 334,319
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,866
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -16,966
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 244,848
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 154,575
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,747,951
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,468
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15,082
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15,082
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5,386
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 35,338
L. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 5,220
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 14,720
2. Pozostałe koszty (562A) 14,720
O. Walutowe straty (563) 10
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 15,388
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,870
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 139,705
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 79,245
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 80,097
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -852
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 60,460
Date of updating data: 04.02.2016
Date of updating data: 04.02.2016