Utwórz fakturę

Slovenský autoimport, akciová - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Slovenský autoimport, akciová
PIN 17308488
TIN 2020295068
Numer VAT SK2020295068
Data utworzenia 22 February 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Slovenský autoimport, akciová
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 460 069 €
Zysk -182 219 €
Kapitał 4 972 280 €
Kapitał własny 4 417 997 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.saicosmetics.sk
Telefon(y) +421254788696, +421254777215
Nr(y) faksu 0254777733
Date of updating data: 11.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,810,486
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,477,480
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 20,808
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 20,808
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 930,983
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 226,717
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 680,234
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,537
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,495
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 525,689
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 525,689
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,332,493
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 28,182
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 28,182
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 241
8. Podatek odroczony należności (481A) 241
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,296,833
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 835,838
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 835,838
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 1,100,285
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 360,710
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,237
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 114
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,123
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 513
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 513
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,810,486
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,443,498
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,647,149
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,647,149
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 220,703
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 220,703
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -294,098
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -294,098
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -948,037
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,009,012
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,957,049
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -182,219
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 366,988
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,163
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,163
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 361,975
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 271,802
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 271,802
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 32,180
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,690
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,307
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 43,996
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,850
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,850
Date of updating data: 11.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 460,070
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 460,069
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 134,746
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 262,573
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 750
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 626,315
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 46,145
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 67,320
D. Usług (účtová grupa 51) 77,415
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 150,170
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 109,345
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 38,001
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,824
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 30,515
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 100,245
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 100,245
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,421
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 149,084
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -166,246
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 206,439
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,253
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,351
2. Pozostałe koszty (562A) 12,351
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 902
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,252
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -179,498
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,721
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,721
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -182,219
Date of updating data: 11.09.2015
Date of updating data: 11.09.2015