Utwórz fakturę

TRANSKONTAKT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy TRANSKONTAKT
PIN 17309182
TIN 2020311942
Numer VAT SK2020311942
Data utworzenia 06 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRANSKONTAKT
Detvianska 6
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 712 626 €
Zysk 32 578 €
Kapitał 6 245 367 €
Kapitał własny 1 820 477 €
Dane kontaktowe
E-mail transkontakt@nextra.sk
witryna internetowa http://transkontakt.sk
Telefon(y) +421244882453, +421244887715, +421244884781, +421244882277, +421244880993, +421244680443, +421244680442
Nr(y) faksu 0244887715
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,486,206
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 97,041
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 97,041
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,491
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,183
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 58,367
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,377,303
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 689,995
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 689,995
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,609,905
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,609,905
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,294,271
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,294,271
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 273,166
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,021,105
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -216,868
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,760
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -229,628
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,862
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,862
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,486,206
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,853,054
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,941
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,941
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 36,391
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 36,391
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,452,144
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,817,850
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -365,706
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,578
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,633,152
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,622
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,622
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,610,455
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,528,411
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 329,461
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,198,950
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 51,543
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,461
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,945
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,095
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,035
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,035
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,040
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,712,626
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,440,203
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 224,760
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 28,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,163
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,632,852
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,941,369
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 67,590
D. Usług (účtová grupa 51) 1,190,760
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 356,377
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 269,380
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 81,869
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,128
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,310
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,918
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,918
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 11,643
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,885
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 79,774
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 465,244
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,747
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,737
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 44,938
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,881
2. Pozostałe koszty (562A) 9,881
O. Walutowe straty (563) 3,487
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 31,570
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -41,191
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 38,583
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,005
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,005
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 32,578
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016