Utwórz fakturę

A-T - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy A-T
PIN 17309565
TIN 2020351608
Data utworzenia 12 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A-T
Rybničná 40/K
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 084 269 €
Zysk 255 537 €
Kapitał 7 653 083 €
Kapitał własny 1 304 454 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249111500, 0249111501, 0249111503, 0249111504, 0249111505, 0249111506, 0249111507, 0249111508, 0249
Nr(y) faksu 0249111551
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,260,211
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 601,122
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 6,876
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,876
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 594,246
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 390,239
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 204,007
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,650,626
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 76,364
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 76,364
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,416,061
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 308,143
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 308,143
2. Wartość netto kontraktu (316A) 1,992,043
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,362
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 98,513
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 158,201
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,867
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 148,334
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,463
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,463
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,260,211
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,325,340
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 500,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 500,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 16,360
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 50,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 50,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 503,443
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 503,443
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 255,537
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,932,615
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 76,690
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,239
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 74,451
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,733,806
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,583,210
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,583,210
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,587
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 35,952
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 24,415
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,050
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50,592
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 122,119
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 22,119
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 100,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,256
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,256
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,039,463
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,084,269
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 57,903
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 198,298
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,783,262
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,585
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39,221
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,755,984
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 18,552
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,109,945
D. Usług (účtová grupa 51) 2,017,716
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 493,258
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 351,107
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 120,591
4. Koszty społeczne (527, 528) 21,560
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,386
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 136,076
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 136,076
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,002
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -35,951
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 328,285
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 893,250
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 223
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 134
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 134
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 89
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,907
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,822
2. Pozostałe koszty (562A) 8,822
O. Walutowe straty (563) 325
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,760
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -23,684
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 304,601
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 49,064
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 49,064
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 255,537
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016