Utwórz fakturę

Liga Group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.03.2016
Basic information
Nazwa firmy Liga Group
PIN 17310318
TIN 2020805226
Numer VAT SK2020805226
Data utworzenia 24 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Liga Group
Rajská 6
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 322 823 €
Zysk 2 557 €
Date of updating data: 03.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,542,384
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,800
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,800
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,800
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,538,584
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 227,939
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 227,939
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 186,044
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 185,261
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 185,261
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 783
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,124,601
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,124,601
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,542,384
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,638
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,558
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,558
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,557
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,535,746
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,535,746
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,534,786
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,534,786
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 03.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 322,823
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 322,823
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 82,749
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 240,074
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 319,306
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 75,226
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,190
D. Usług (účtová grupa 51) 228,690
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,200
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,200
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,517
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,717
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,517
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,557
Date of updating data: 03.03.2016
Date of updating data: 03.03.2016