Utwórz fakturę

STRABAG Development - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Nazwa firmy STRABAG Development
PIN 17310423
TIN 2020318311
Numer VAT SK2020318311
Data utworzenia 06 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STRABAG Development
Mlynské nivy 61/A
82015
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 845 103 €
Zysk -83 349 €
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,815,963
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 469,183
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 303,213
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 116,276
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 131,557
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 55,380
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 165,970
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 165,970
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,322,586
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,900,864
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 2,825,135
8. Podatek odroczony należności (481A) 75,729
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 408,873
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 408,873
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 368,427
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,446
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,849
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,195
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,654
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 24,194
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 171
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 24,023
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,815,963
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,129,710
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 663,878
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 663,878
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 42,236
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 66,388
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 66,388
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 37
2. Inne fundusze (427, 42X) 37
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 440,520
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,380,165
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -939,645
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -83,349
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,686,253
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,103
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,103
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,645,928
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 140,576
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,818
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,758
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 32,592
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,204
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,385
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,433,171
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 30,222
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,920
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 16,302
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 84,366
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 845,103
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 84,366
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 760,737
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 913,959
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,181
D. Usług (účtová grupa 51) 359,016
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 487,203
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 349,796
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 108,757
4. Koszty społeczne (527, 528) 28,650
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,848
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 43,708
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 43,708
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,003
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -68,856
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -293,831
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 54,480
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 54,480
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 54,468
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 44,174
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 44,797
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 44,797
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) -623
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 10,306
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -58,550
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 24,799
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 21,917
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -83,349
Date of updating data: 30.09.2016
Date of updating data: 30.09.2016