Utwórz fakturę

AQUA - VITA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.10.2015
Basic information
Nazwa firmy AQUA - VITA
PIN 17310687
TIN 2020322458
Numer VAT SK2020322458
Data utworzenia 22 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AQUA - VITA
Galvániho č. 12/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 303 179 €
Zysk 66 964 €
Kapitał 1 439 350 €
Kapitał własny 989 685 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243422365, 0243422350
Nr(y) faksu 0243422352
Date of updating data: 19.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,693,651
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 334,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 334,000
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 117,296
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 113,127
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 76,160
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 27,417
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,351,565
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20,157
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 20,157
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 261,491
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 261,491
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 261,491
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 224,558
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 224,558
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 224,558
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 845,359
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,636
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 843,723
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,086
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 8,086
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,693,651
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,056,651
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,641
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,641
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 665
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 982,381
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 982,381
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 66,964
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 637,000
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,609
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,249
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 9,360
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 603,800
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 32,931
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,931
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 504,518
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,286
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,919
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,750
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 396
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 22,591
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 22,591
Date of updating data: 19.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,302,102
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,303,179
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 416,701
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,885,400
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -10,205
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,908
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,375
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,198,874
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 527,214
D. Usług (účtová grupa 51) 270,193
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,338,438
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,168,508
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 152,353
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,577
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,822
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 48,512
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 48,512
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,695
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 104,305
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,494,489
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 64
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 64
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,884
O. Walutowe straty (563) 119
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,765
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,820
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 89,485
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 22,521
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 22,521
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 66,964
Date of updating data: 19.10.2015
Date of updating data: 19.10.2015