Utwórz fakturę

BSS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.06.2016
Basic information
Nazwa firmy BSS
PIN 17311918
TIN 2020325373
Numer VAT SK2020325373
Data utworzenia 13 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BSS
Rebarborova 47
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 617 989 €
Zysk -1 200 768 €
Kapitał 2 895 251 €
Kapitał własny 681 096 €
Dane kontaktowe
E-mail ponuky@bssbau.sk
Telefon(y) 0243428523, 0243428527, 43428523
Nr(y) faksu 0243410904
Date of updating data: 14.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,850,991
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 872,481
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 872,481
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 189,867
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 597,922
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 84,692
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,977,205
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 58,725
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 58,725
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,860,218
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 742,103
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 742,103
2. Wartość netto kontraktu (316A) 2,117,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,115
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 58,262
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,224
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 55,038
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,305
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,305
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,850,991
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 153,598
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,834
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,834
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,268,743
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,850
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,850
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 39,939
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 39,939
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,200,768
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,697,365
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 29,324
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,797
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 24,589
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) -2,062
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 267,846
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,395,651
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 585,365
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 585,365
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,778,485
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,274
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,890
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,987
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,650
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,544
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,544
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 28
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 28
Date of updating data: 14.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,606,175
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,617,989
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 36,290
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,569,885
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -4,186
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,629,735
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,001,376
D. Usług (účtová grupa 51) 2,161,182
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 292,795
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 210,002
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 72,097
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,696
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,753
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 91,687
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 91,687
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 18,104
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 58,838
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,011,746
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -556,383
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 190,708
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 173,270
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,511
2. Pozostałe koszty (562A) 16,511
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 927
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -190,699
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,202,445
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -1,677
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,557
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,200,768
Date of updating data: 14.06.2016