Utwórz fakturę

ECM ECO Monitoring - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.09.2016
Basic information
Nazwa firmy ECM ECO Monitoring
PIN 17312094
TIN 2020317244
Numer VAT SK2020317244
Data utworzenia 28 sierpień 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ECM ECO Monitoring
Nevädzová 5
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 402 072 €
Zysk 16 783 €
Kapitał 4 477 399 €
Kapitał własny 3 339 693 €
Dane kontaktowe
E-mail ecm@ecm.sk
witryna internetowa http://www.ecmonitoring.com
Telefon(y) +421243429417, +421243429418, +421243427408, +421243427465
Telefon(y) kom. +421911714270
Nr(y) faksu 0243427465
Date of updating data: 29.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,948,517
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,636,618
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 18,666
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,666
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,617,952
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,617,952
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,307,887
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 153,252
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 75,365
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 18,291
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 59,596
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 13,216
8. Podatek odroczony należności (481A) 13,216
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,870,112
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,738,040
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,738,040
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 132,072
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 271,307
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,404
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 268,903
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,012
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,012
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,948,517
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,047,556
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 166,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 166,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33,194
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 33,194
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,558,175
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 1,548,187
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 9,988
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,273,404
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,273,404
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,783
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 900,961
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,377
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,377
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 2,000
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 2,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 722,798
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 616,533
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 616,533
2. Wartość netto kontraktu (316A) 25,874
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 23,556
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,673
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,162
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 32,672
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 32,672
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 142,114
Date of updating data: 29.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,413,913
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,402,072
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,640,818
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,773,095
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -14,474
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,633
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,625,715
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,364,867
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 989,162
D. Usług (účtová grupa 51) 475,971
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 552,931
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 415,768
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 129,381
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,782
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,778
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,458
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,458
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 207,131
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,417
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -223,643
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 569,439
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 290,768
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 278,689
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 278,689
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 120
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 120
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 11,959
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,776
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,386
2. Pozostałe koszty (562A) 1,386
O. Walutowe straty (563) 6,634
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,756
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 270,992
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 47,349
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 30,566
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,088
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 25,478
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,783
Date of updating data: 29.09.2016
Date of updating data: 29.09.2016