Utwórz fakturę

UNIMED - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNIMED
PIN 17312752
TIN 2020291361
Numer VAT SK2020291361
Data utworzenia 25 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNIMED
Oriešková 11
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 84 319 935 €
Zysk 273 778 €
Kapitał 29 645 399 €
Kapitał własny 5 792 447 €
Dane kontaktowe
E-mail unimed@unimed.sk
witryna internetowa http://www.unimed.sk;http://www.unimedpharma.sk
Telefon(y) +421253416632, +421243333786, +421243638226, +421243638743, +421326402491
Nr(y) faksu 0253416572, 0243638743
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 29,743,442
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,614,975
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,611,174
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 905,867
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,185,175
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 490,718
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 27,422
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 1,992
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,801
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,801
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,074,440
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,596,074
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,760
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 8,591,314
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 198,851
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 145,815
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145,815
8. Podatek odroczony należności (481A) 53,036
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,035,184
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,805,252
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,625,391
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,179,861
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 55,629
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 174,303
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,244,331
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,354
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,237,977
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 54,027
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 45,153
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 8,874
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 29,743,442
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,066,226
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 226,443
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 67,218
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 67,218
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,492,148
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,492,148
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 273,778
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,677,216
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 64,293
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,102
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 51,191
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,032,199
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 15,548,818
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,390,704
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,158,114
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 72,168
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 108,829
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 73,415
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 228,969
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 80,724
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 80,724
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,500,000
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,000,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 84,030,138
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 84,319,935
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 83,614,905
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 415,233
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 96,383
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 193,414
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 83,727,564
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 78,732,736
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 578,911
D. Usług (účtová grupa 51) 911,599
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,436,792
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,759,698
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 616,306
4. Koszty społeczne (527, 528) 60,788
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 39,655
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 459,037
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 459,037
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 53,690
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 180,102
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 335,042
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 592,371
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,806,892
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 388
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 100
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 100
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 288
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 203,595
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 148,568
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,534
2. Pozostałe koszty (562A) 147,034
O. Walutowe straty (563) 305
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 54,722
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -203,207
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 389,164
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 115,386
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 115,255
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 131
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 273,778
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17312752 TIN: 2020291361 Numer VAT: SK2020291361
 • Zarejestrowana siedziba: UNIMED, Oriešková 11, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 czerwiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava 25.06.1991
  Ľudovít Slučiak Legionárska 649/35 Trenčín 16.09.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Elena Slučiaková 6 639 € (100%) Ladislava Sáru 8 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.05.2015Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia humánnych liekov
   veľkodistribúcia, dovoz, vývoz omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. v platnom znení
   uvádzanie na trh, prechovávanie, skladovanie a zaobchádzanie s určenými látkami a liekmi obsahujúcimi určené látky zaradené do skupiny I. prílohy č. 1 Nariadenia (ES) č. 273/2004 v platnom znení
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
   26.05.2015Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore veľkodistribúcia liečiv
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami
   27.04.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti - turistická ubytovňa
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   16.10.2002Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava Vznik funkcie: 25.06.1991
   Ľudovít Slučiak Legionárska 649/35 Trenčín Vznik funkcie: 16.09.2002
   15.10.2002Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno -preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   31.07.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   30.07.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Elena Slučiaková
   19.12.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore veľkodistribúcia liečiv
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami
   poskytovanie liečebno -preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   03.06.1993Nové sidlo:
   Oriešková 11 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Elena Slučiaková
   02.06.1993Zrušené sidlo:
   Laurinská 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie a predaj tovaru všetkého druhu /okrem tovaru na ktorý treba osobitné povolenie/
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca s predmetu činnosti /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   zabezpečovanie, organizovanie, nákup, predaj a sprostredkovanie zdravotníckej techniky a iného tovaru
   sprostredkovanie, vykonávanie a zabezpečovanie domácej i zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.05.1992Noví spoločníci:
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   04.05.1992Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Eva Sisková Laurinská 16 Bratislava
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   25.06.1991Nové obchodné meno:
   UNIMED, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie a predaj tovaru všetkého druhu /okrem tovaru na ktorý treba osobitné povolenie/
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca s predmetu činnosti /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   zabezpečovanie, organizovanie, nákup, predaj a sprostredkovanie zdravotníckej techniky a iného tovaru
   sprostredkovanie, vykonávanie a zabezpečovanie domácej i zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe.
   Noví spoločníci:
   PhDr. Eva Sisková Laurinská 16 Bratislava
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia