Utwórz fakturę

Mr. DESIGN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Mr. DESIGN
PIN 17313422
TIN 2020292637
Numer VAT SK2020292637
Data utworzenia 25 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Mr. DESIGN
Gorkého 7
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 196 418 €
Zysk -1 028 €
Kapitał 53 081 €
Kapitał własny 10 188 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254645352
Nr(y) faksu 0254645352
Date of updating data: 15.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,277
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 25,784
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,213
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,213
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,213
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,571
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 111
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,460
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,493
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,668
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 6,825
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,277
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,413
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,861
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,861
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,028
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,864
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 155
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 155
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 31,168
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,914
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,914
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,137
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,222
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,995
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,900
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 541
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 541
Date of updating data: 15.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 196,417
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 196,418
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 38,671
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 157,747
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 196,189
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,176
D. Usług (účtová grupa 51) 117,543
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 44,496
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 32,549
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,119
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,828
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,000
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 954
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 954
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,020
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 229
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 47,699
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 297
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 297
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -297
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -68
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,028
Date of updating data: 15.12.2016
Date of updating data: 15.12.2016