Utwórz fakturę

INK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.01.2017
Basic information
Nazwa firmy INK
PIN 17313741
TIN 2020831967
Data utworzenia 26 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INK
Iľjušinova 1042/12
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 851 €
Zysk 13 356 €
Kapitał 2 314 €
Kapitał własny 2 287 €
Date of updating data: 05.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 31,582
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,854
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,854
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,854
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,728
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,920
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,920
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 23,851
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 23,851
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,851
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,957
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,593
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 364
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 31,582
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,510
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,895
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 14,938
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 -13,043
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 393
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 393
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,134
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,134
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,356
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,072
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,072
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,031
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,031
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,653
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 225
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,163
Date of updating data: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 26,851
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 26,851
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 26,851
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,619
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,958
D. Usług (účtová grupa 51) 3,674
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 676
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 500
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 176
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 165
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,146
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,146
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,232
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,219
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 713
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 713
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -713
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,519
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,163
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,163
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,356
Date of updating data: 05.01.2017