Utwórz fakturę

PRODEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Nazwa firmy PRODEX
PIN 17314569
TIN 2020382166
Numer VAT SK2020382166
Data utworzenia 18 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRODEX
Rusovská cesta 16
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 197 166 €
Zysk 635 903 €
Kapitał 4 275 928 €
Kapitał własny 3 422 203 €
Dane kontaktowe
E-mail sekretariat@prodex.sk
witryna internetowa http://www.prodex.sk;http://www.eurodogfashion.sk
Telefon(y) +421263520634, +421263520636, +421245901245, +421268202650, +421252493009, +421264530083, +421268202645, +421263520635, +421268202660
Telefon(y) kom. +421907510332
Nr(y) faksu 0268202645
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,598,923
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 229,152
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 72,553
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 72,553
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 118,319
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 98,191
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 20,128
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 38,280
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 38,280
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,270,725
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,119
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,119
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 18,214
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 10,800
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,800
8. Podatek odroczony należności (481A) 7,414
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,990,106
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,285,251
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,165
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,211,086
2. Wartość netto kontraktu (316A) 604,658
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 98,610
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,587
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,258,286
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,870
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,248,416
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 99,046
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 13,877
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 73,955
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 11,214
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,598,923
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,339,660
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 116,400
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 116,400
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,640
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,640
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 763
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 763
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 3,850
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 3,850
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,571,104
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,571,104
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 635,903
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,248,207
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,646
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,646
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,063,172
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 758,858
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,753
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 604,105
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 901,385
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 208,665
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 114,443
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,551
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 270
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 178,389
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 97,043
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 81,346
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 11,056
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 9,852
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,204
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,190,526
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,197,166
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,190,526
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,640
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,357,623
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 75,857
D. Usług (účtová grupa 51) 4,706,607
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,147,513
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,578,352
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 522,008
4. Koszty społeczne (527, 528) 47,153
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,737
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 325,797
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 325,797
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -271
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 96,383
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 839,543
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,408,062
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 511,181
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 500,214
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 267
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 267
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 10,700
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 509,854
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 500,000
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 301
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 301
O. Walutowe straty (563) 6,919
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,634
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,327
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 840,870
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 204,967
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 215,757
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -10,790
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 635,903
Date of updating data: 30.09.2016