Utwórz fakturę

HYDROTECH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HYDROTECH
PIN 17315395
TIN 2020334789
Numer VAT SK2020334789
Data utworzenia 04 kwiecień 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba HYDROTECH
Modranská 153
90201
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 228 546 €
Zysk 293 882 €
Kapitał 4 087 722 €
Kapitał własny 1 999 661 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336407240, 0336407241, 0336407252, 0336461045, 0336461046, 0336461047, 0336461048, 0336462224
Nr(y) faksu 0336462224
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,827,641
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 464,389
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 352,335
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 128,729
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 133,627
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 77,606
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 12,373
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 112,054
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 112,054
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,351,999
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 98,026
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 98,026
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,498
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,498
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,060,164
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,846,029
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,579,935
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 266,094
2. Wartość netto kontraktu (316A) 161,247
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,445
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 34,443
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 191,311
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,304
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 188,007
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,253
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 11,253
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,827,641
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,192,203
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 392,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 392,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 106,221
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 78,400
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 78,400
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 120,955
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 120,955
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -231
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -231
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,200,976
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,200,976
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 293,882
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 635,438
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 25,262
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 25,262
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 6,659
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 6,659
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 549,798
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 428,337
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,395
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 326,942
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 38,572
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 26,803
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,476
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 610
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 53,719
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 53,719
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,228,546
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 66,573
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 0
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,118,362
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 2,739
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 27,708
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,164
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,008,904
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 66,479
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 859,154
D. Usług (účtová grupa 51) 1,071,992
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 860,793
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 605,370
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 212,803
4. Koszty społeczne (527, 528) 42,620
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,820
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 82,904
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 82,904
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 23,409
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,353
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 219,642
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,190,049
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 141,975
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 137,265
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 137,265
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,583
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 4,293
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 290
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 127
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,075
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
O. Walutowe straty (563) 1,231
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 17,844
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 122,900
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 342,542
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 48,660
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 47,733
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 927
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 293,882
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17315395 TIN: 2020334789 Numer VAT: SK2020334789
 • Zarejestrowana siedziba: HYDROTECH, Modranská 153, 90201, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 kwiecień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ioannis Hadjivassilis predseda 26 Road 34 Episkopi Cyprus 07.04.2009
  Chrysanthos Mavrommatis člen Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus 07.04.2009
  Ing. Dušan Vančo, CSc. člen a riaditeľ spoločnosti Stupavská 6630/43 Bratislava 831 06 07.04.2009
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Ioannis Hadjivassilis - predseda predstavenstva 26 Road 34 Episkopi Cyprus Vznik funkcie: 07.04.2009
   Chrysanthos Mavrommatis - člen predstavenstva Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus Vznik funkcie: 07.04.2009
   Ing. Dušan Vančo , CSc. - člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Stupavská 6630/43 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.04.2009
   01.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Vančo , CSc. - člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Stupavská 6630/43 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.04.2005
   Joannis Hadjivassilis - predseda predstavenstva 26 Road 34 Episkopi Cyprus Vznik funkcie: 18.04.2005
   Chrysanthos Mavrommatis - člen Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus Vznik funkcie: 18.04.2005
   11.01.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd a úpravní vody
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-I
   07.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Vančo , CSc. - člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Stupavská 6630/43 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.04.2005
   Joannis Hadjivassilis - predseda predstavenstva 26 Road 34 Episkopi Cyprus Vznik funkcie: 18.04.2005
   Chrysanthos Mavrommatis - člen Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus Vznik funkcie: 18.04.2005
   06.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Vančo, CSc. - člen, riaditeľ spoločnosti Stupavská 43 Bratislava
   Chrysanthos Mavrommatis - člen Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 2172/27 Bratislava
   Ioannis Hadjivassilis - predsedapredstavenstva 26 Road 34 Episkopi Cyprus dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 2172/27 Bratislava
   22.04.2002Nové sidlo:
   Modranská 153 Vinosady 902 01
   21.04.2002Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   19.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Vančo, CSc. - člen, riaditeľ spoločnosti Stupavská 43 Bratislava
   18.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Vančo , CSc. - člen,riaditeľ spoločnosti Závadská 6 Bratislava
   25.03.1998Nové obchodné meno:
   HYDROTECH, a.s.
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   montáž, oprava, údržba elektrických zaria- dení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   poradenská, inžinierska, výskumná a koordinačná činnosť v oblasti projektovania, vykonávanie stavieb a životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti
   analytické rozbory vôd s výnimkou úradného merania v rozsahu voľnej živnosti
   projektovanie elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalácie
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Vančo , CSc. - člen,riaditeľ spoločnosti Závadská 6 Bratislava
   Chrysanthos Mavrommatis - člen Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 2172/27 Bratislava
   Ioannis Hadjivassilis - predsedapredstavenstva 26 Road 34 Episkopi Cyprus dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 2172/27 Bratislava
   24.03.1998Zrušené obchodné meno:
   H Y D R O T E C H, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 830 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
   Projekčná činnosť v investičnej výstavbe.
   Konzultačná činnosť v horeuvedenej oblasti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Vančo Závadská 6 Bratislava
   Chrysanthos Mavrommatis Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus
   Ioannis Hadjivassilis 26 Road 34 Episkopi Cyprus
   15.03.1993Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 830 05
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením
   projekčná činnosť v investičnej výstavbe
   konzultačná činnosť v hore uvedenej oblasti
   montáž oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
   14.03.1993Zrušené sidlo:
   Rybničná 40, Admin. budova BEZ Bratislava 835 54
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Navrhovanie, výroba, dodávka, montáž, skúšanie, intenzifikácia, rozširovanie, uvádzanie do prevádzky, vyhodnocovanie, optimalizácia a obchodná činnosť s čistiarňami odpadových vôd a úpravňami vôd.
   b/ Navrhovanie, výroba, dodávka, montáž, skúšanie, intenzifikácia, rozširovanie, uvádzanie do prevádzky, vyhodnocovanie, optimalizácia a obchodná činnosť s jednotlivými zariadeniami alebo súbormi zariadení, ktoré tvoria súčasti čistiarní odpadových vôd a úpravní vody.
   c/ Obchodná činnosť s chemikáliami a pomocnými prostriedkami pre úpravu vôd a čistenie odpadových vôd.
   22.07.1992Nové sidlo:
   Rybničná 40, Admin. budova BEZ Bratislava 835 54
   Nové predmety činnosti:
   Projekčná činnosť v investičnej výstavbe.
   Konzultačná činnosť v horeuvedenej oblasti.
   21.07.1992Zrušené sidlo:
   Závadská 6 Bratislava
   04.04.1991Nové obchodné meno:
   H Y D R O T E C H, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Závadská 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   a/ Navrhovanie, výroba, dodávka, montáž, skúšanie, intenzifikácia, rozširovanie, uvádzanie do prevádzky, vyhodnocovanie, optimalizácia a obchodná činnosť s čistiarňami odpadových vôd a úpravňami vôd.
   b/ Navrhovanie, výroba, dodávka, montáž, skúšanie, intenzifikácia, rozširovanie, uvádzanie do prevádzky, vyhodnocovanie, optimalizácia a obchodná činnosť s jednotlivými zariadeniami alebo súbormi zariadení, ktoré tvoria súčasti čistiarní odpadových vôd a úpravní vody.
   c/ Obchodná činnosť s chemikáliami a pomocnými prostriedkami pre úpravu vôd a čistenie odpadových vôd.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Vančo Závadská 6 Bratislava
   Chrysanthos Mavrommatis Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus
   Ioannis Hadjivassilis 26 Road 34 Episkopi Cyprus