Utwórz fakturę

Austrotherm - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Austrotherm
PIN 17316189
TIN 2020312052
Numer VAT SK2020312052
Data utworzenia 15 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Austrotherm
Magnetova 11
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 255 270 €
Zysk -59 813 €
Kapitał 7 131 261 €
Kapitał własny 2 941 226 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421249277244
Date of updating data: 11.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,185,611
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,719,451
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 16,766
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 12,416
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 4,350
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,702,685
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 868,505
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,499,692
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 213,910
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 120,578
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,457,594
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 581,380
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 269,020
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 185,487
3. Produkty (123) - /194/ 67,655
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 59,218
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 50
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 50
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,443,777
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,442,911
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,150
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,426,761
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 866
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 432,387
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,704
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 427,683
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,566
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,566
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,185,611
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,897,623
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,000,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,000,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,338,389
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 63,537
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 63,537
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 555,510
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 555,510
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -59,813
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,287,988
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 191,804
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 11,446
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 180,358
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 650,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,126,452
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,019,875
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 989,401
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,474
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 35,694
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,746
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,576
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,561
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 75,499
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 33,290
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 42,209
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,244,233
Date of updating data: 11.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,212,184
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,255,270
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,097,644
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 6,011,047
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 103,493
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 13,635
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 19,604
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,847
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,245,818
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,665,069
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,551,027
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -416
D. Usług (účtová grupa 51) 772,446
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 858,161
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 630,196
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 199,215
4. Koszty społeczne (527, 528) 28,750
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 48,969
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 290,997
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 290,997
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 15,237
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 15,253
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,075
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,452
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,237,693
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 59
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 59
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 59
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 71,114
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 62,693
2. Pozostałe koszty (562A) 62,693
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,421
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -71,055
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -61,603
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -1,790
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,890
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,680
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -59,813
Date of updating data: 11.05.2016
Date of updating data: 11.05.2016