Utwórz fakturę

EMM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.06.2016
Basic information
Nazwa firmy EMM
PIN 17316260
TIN 2020316529
Numer VAT SK2020316529
Data utworzenia 29 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EMM
Sekurisova 16
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 697 993 €
Zysk 198 277 €
Dane kontaktowe
E-mail emmi@inter.emm.sk
witryna internetowa http://www.emminter.sk
Telefon(y) +421265311915, +421265311884
Telefon(y) kom. +421907778829
Nr(y) faksu 0260254901
Date of updating data: 09.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,181,677
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 788,471
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 10,991
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 10,991
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 777,480
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 562,000
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 215,480
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,372,756
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 45,895
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 45,895
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 41,043
8. Podatek odroczony należności (481A) 41,043
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,633,553
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,631,885
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,530
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,622,355
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,668
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,652,265
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,307
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,647,958
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20,450
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,334
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 15,197
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,919
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,181,677
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,929,303
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 200,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 200,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 338,578
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 20,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,172,448
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,172,448
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 198,277
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,218,168
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 0
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 29,959
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 29,959
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,962,448
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,672,275
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 963,992
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,708,283
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 56,796
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 42,873
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 185,873
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,631
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 225,761
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 59,227
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 166,534
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 34,206
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 12,762
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 21,444
Date of updating data: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,665,936
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,697,993
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,059,906
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,606,030
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,584
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,473
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,422,370
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,488,901
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,870,554
D. Usług (účtová grupa 51) 4,320,814
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,577,649
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,157,383
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 367,302
4. Koszty społeczne (527, 528) 52,964
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,782
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 80,915
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 80,915
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -627
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,381
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 275,623
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,985,667
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,422
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,132
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,132
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 16,290
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,680
O. Walutowe straty (563) 14,497
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,183
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,258
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 270,365
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 72,088
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 91,815
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -19,727
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 198,277
Date of updating data: 09.06.2016