Utwórz fakturę

STRABAG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.06.2016
Basic information
Nazwa firmy STRABAG
PIN 17317282
TIN 2020316298
Numer VAT SK2020316298
Data utworzenia 10 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STRABAG
Mlynské Nivy 61/A
82518
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 175 817 955 €
Zysk 16 616 438 €
Kapitał 167 861 766 €
Kapitał własny 90 807 354 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245644620, 0253633627, 0326491637, 0326491638, 0337781330, 0415076211, 0415076212, 0415076222, 0415
Telefon(y) kom. +421903625381, +421903775412
Nr(y) faksu 0232623361
Date of updating data: 06.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 212,657,181
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 67,572,399
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,386,047
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 5,755,422
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,360,432
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,770,009
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 587
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 97,732
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 401,865
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 43,186,352
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 43,186,352
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 141,814,864
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,720,108
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,720,096
4. Zwierzęta (124) - /195/ 12
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 14,157,350
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 11,848,824
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,848,824
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,308,526
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 110,838,346
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 82,648,377
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,648,377
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 91,156
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 138,905
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 27,959,908
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,099,060
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 41,045
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,058,015
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,269,918
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 96,972
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,172,946
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 212,657,181
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,385,407
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,388
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,388
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 10,582,684
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 98,371
2. Inne fundusze (427, 42X) 98,371
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 3,148,675
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 3,148,675
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 66,866,212
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 66,866,212
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,616,438
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,271,774
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,751,614
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 9,568,490
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 9,568,490
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 183,124
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 3,611,363
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 3,611,363
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 100,815,750
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 91,589,352
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,589,352
2. Wartość netto kontraktu (316A) 2,556,615
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,787,127
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 667,887
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 388,180
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 826,589
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,093,047
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 458,304
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 634,743
Date of updating data: 06.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 175,889,385
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 175,817,955
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 36,857,705
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 133,004,884
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 67,172
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 563,127
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,325,067
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 172,228,759
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 50,306,576
D. Usług (účtová grupa 51) 95,079,919
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,637,616
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,031,311
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,308,399
4. Koszty społeczne (527, 528) 297,906
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 236,246
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,495,918
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,495,918
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 195,876
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 861,305
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,415,303
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,589,196
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 24,543,266
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,074,492
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 15,000,000
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 15,000,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 71,430
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 63,213
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8,217
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,062
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,486,845
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,047
2. Pozostałe koszty (562A) 10,047
O. Walutowe straty (563) 734
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,476,064
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 13,587,647
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,176,843
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 560,405
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 727,437
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -167,032
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,616,438
Date of updating data: 06.06.2016
Date of updating data: 06.06.2016