Utwórz fakturę

FLORA TOUR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.12.2016
Basic information
Nazwa firmy FLORA TOUR
PIN 17317363
TIN 2020805468
Numer VAT SK2020805468
Data utworzenia 08 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FLORA TOUR
Kúpeľná 6
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 697 896 €
Zysk 195 626 €
Kapitał 298 392 €
Kapitał własny 154 786 €
Dane kontaktowe
E-mail floratour@floratour.sk
witryna internetowa http://www.floratour.sk
Telefon(y) +421254430641, +421254431023, +421254435803
Nr(y) faksu 0254430641
Date of updating data: 20.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 566,040
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,139
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 29,139
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,639
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 8,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 535,989
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,765
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,765
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 71,521
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 50,648
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50,648
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,180
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,693
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 461,703
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 55,181
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 406,522
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 912
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 744
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 168
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 566,040
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 389,466
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 186,537
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 186,697
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -160
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 195,626
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 176,027
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,669
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 8,666
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 157,753
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 34,683
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,683
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 71,450
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,719
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,182
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,719
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,582
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,782
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 800
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 547
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 547
Date of updating data: 20.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,695,909
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,697,896
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,695,909
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,987
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,435,523
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,133
D. Usług (účtová grupa 51) 1,155,726
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 231,161
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 173,348
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 52,459
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,354
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 438
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,438
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,438
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -329
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,956
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 262,373
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 515,050
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 50
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 50
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,562
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,434
2. Pozostałe koszty (562A) 2,434
O. Walutowe straty (563) 46
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,082
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,512
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 256,861
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 61,235
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 61,235
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 195,626
Date of updating data: 20.12.2016
Date of updating data: 20.12.2016