Utwórz fakturę

SORIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Nazwa firmy SORIA
PIN 17318807
TIN 2020477888
Numer VAT SK2020477888
Data utworzenia 10 czerwiec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SORIA
Révová 7
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 583 877 €
Zysk 981 688 €
Kapitał 10 484 317 €
Kapitał własny 7 333 380 €
Dane kontaktowe
E-mail klementova@sgfm.sk
Telefon(y) 0232151262
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,067,390
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,098,331
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,984,828
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 330,247
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,462,107
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 192,474
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 8,113,503
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,927,693
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,667,941
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 100,000
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 2,639,254
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 778,615
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,966,187
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,881,046
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 102,270
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,270
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,778,776
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,085,141
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 18,519
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,066,622
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,872
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,872
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,067,390
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,357,664
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 345,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 345,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 69,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 69,000
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,332,853
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 1,332,853
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,629,123
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,629,123
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 981,688
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,709,726
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 237,680
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,844
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 228,836
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 2,932,412
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,260,931
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 154,264
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,264
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 37,640
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 533
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 344
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,800
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,034,350
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,436
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,436
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 276,267
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 576,579
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 583,877
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 568,246
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,333
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,298
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 457,424
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,901
D. Usług (účtová grupa 51) 252,447
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,442
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,077
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,842
4. Koszty społeczne (527, 528) 523
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,141
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 146,059
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 146,059
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,434
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 126,453
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 296,898
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,132,634
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 5,155
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 1,052,961
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 1,052,961
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 63,624
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 63,624
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 10,865
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 29
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 268,135
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 95,934
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 164,012
2. Pozostałe koszty (562A) 164,012
O. Walutowe straty (563) 1,041
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,148
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 864,499
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 990,952
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,264
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,264
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 981,688
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016