Utwórz fakturę

G.P.R. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy G.P.R.
PIN 17319463
TIN 2020334899
Numer VAT SK2020334899
Data utworzenia 27 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba G.P.R.
Rybničná 40/E
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 486 620 €
Zysk -456 €
Kapitał 3 106 261 €
Kapitał własny 1 925 993 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@gpr.sk
witryna internetowa http://www.gpr.sk
Telefon(y) +421249491919, +421249491920, +421249491929, +421249491930, +421249491939, +421249491940
Telefon(y) kom. +421905448822, +421905641359, +421905747039, +421907846012, +421915769219
Nr(y) faksu 0249491920, 0249491930
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,770,413
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 858,243
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 858,243
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 739,835
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 117,388
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 821
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 199
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,910,497
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,013,174
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,013,174
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 419,630
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 418,651
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 418,651
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 230
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 749
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 477,693
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,377
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 475,316
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,673
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,673
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,770,413
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,925,537
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 115,572
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,327
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,802,454
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,802,454
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -456
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 844,876
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 62,381
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,049
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 23,884
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 37,448
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 757,805
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 541,631
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 541,631
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 82,528
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,700
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,358
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 71,568
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,020
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 24,690
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 24,690
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,686,621
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,486,620
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,611,713
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 74,908
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 771,496
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,503
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,467,083
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,690,004
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 847,328
D. Usług (účtová grupa 51) 476,914
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 357,253
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 259,194
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 89,503
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,556
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,241
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 71,338
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 71,338
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -9,673
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,678
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 19,537
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 443,871
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,828
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,794
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,794
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 34
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,193
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,801
2. Pozostałe koszty (562A) 4,801
O. Walutowe straty (563) 1,141
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,251
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,365
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,172
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,628
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,948
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 9,680
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -456
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015