Utwórz fakturę

TAMEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TAMEX
PIN 17319871
TIN 2020350035
Numer VAT SK2020350035
Data utworzenia 21 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TAMEX
Maďarská 23A/710
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 956 356 €
Zysk 5 312 €
Kapitał 1 118 442 €
Kapitał własny 551 117 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.tamex.sk
Telefon(y) kom. +421911345199, +421911345229, +421948177426, +421948182247, +421902288888, +421903556600, +421902352455, +421902299999, +421903224003, +421911222550, +421910909
Nr(y) faksu 0244454935
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,115,179
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 447,317
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,255
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 5,255
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 442,062
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 282,926
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 120,796
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 38,340
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 664,720
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 239,247
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 21,333
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 10,920
3. Produkty (123) - /194/ 51,443
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 153,117
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 2,434
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 67,873
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 64,109
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 64,109
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,403
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 361
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 357,600
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,005
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 355,595
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,142
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,019
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 123
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,115,179
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 546,781
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,335
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,335
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 530,494
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 571,005
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -40,511
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,312
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 553,824
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 24,921
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 22,647
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,319
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 955
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 520,195
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 66,514
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,514
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 429,281
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,359
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,649
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,392
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,708
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,708
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 14,574
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 14,574
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 939,558
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 956,356
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 635,176
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 6,164
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 298,218
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 1,134
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 937,022
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 443,551
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36,793
D. Usług (účtová grupa 51) 193,111
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 221,478
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 159,751
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 56,198
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,529
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,215
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,806
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,806
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,068
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 19,334
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 267,237
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 857
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 28
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 28
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 829
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,035
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,154
2. Pozostałe koszty (562A) 2,154
O. Walutowe straty (563) 43
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,838
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,178
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,156
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,844
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,885
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -41
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,312
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015