Utwórz fakturę

INGSTEEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Nazwa firmy INGSTEEL
PIN 17320429
TIN 2020318322
Numer VAT SK2020318322
Data utworzenia 02 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INGSTEEL
Tomášiková 17
82009
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 68 281 455 €
Zysk 235 589 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0415166064, 0248269111
Nr(y) faksu 0248269101
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 39,031,611
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,200,703
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 49,523
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 49,523
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,867,007
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 15,657
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,079,648
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 544,609
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 227,093
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,284,173
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 314,185
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 5,421,560
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 548,428
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 29,737,201
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,667,416
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,040,769
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,626,647
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,377,504
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,377,504
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,377,504
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,424,191
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 22,108,510
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 531,352
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,577,158
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ -132,989
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,493
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 399,177
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,268,090
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,748
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,255,342
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 93,707
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 82,785
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 10,922
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 39,031,611
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,229,230
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,000,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,000,000
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 100,000
2. Inne fundusze (427, 42X) 100,000
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -102,382
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -102,382
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 10,996,023
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,996,023
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 235,589
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,801,258
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,310,953
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 2,465,351
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 2,465,351
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 800,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 37,427
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 8,175
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 18,865
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 18,865
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,391,284
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,849,936
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,158,354
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,691,582
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 125,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 108,334
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 66,316
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 101,530
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 140,168
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 201,820
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 201,820
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,878,336
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,123
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,123
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 66,028,475
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 68,281,455
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 66,028,475
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -271,875
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 836,996
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,687,859
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,599,499
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,314,574
D. Usług (účtová grupa 51) 48,996,465
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,611,070
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,911,515
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 650,275
4. Koszty społeczne (527, 528) 49,280
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 121,994
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 386,323
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 386,323
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 363,490
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 31,918
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,773,665
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 681,956
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,445,561
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 39,539
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 1,600
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 1,600
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8,452
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 8,452
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 28,330
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,157
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 323,771
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 76,016
2. Pozostałe koszty (562A) 76,016
O. Walutowe straty (563) 11,718
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 236,037
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -284,232
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 397,724
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 162,135
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 170,716
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -8,581
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 235,589
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016