Utwórz fakturę

Auto Palace Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Auto Palace Bratislava
PIN 17320712
TIN 2020312470
Numer VAT SK2020312470
Data utworzenia 01 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Auto Palace Bratislava
Vajnorská 136/C
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 710 056 €
Zysk 230 467 €
Dane kontaktowe
E-mail informaciev@autopalace.sk
witryna internetowa http://www.autopalace.sk
Telefon(y) +421232158341
Nr(y) faksu 0235158333, 0263810019
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,435,249
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,617,042
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 51,799
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 51,799
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,565,243
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,476
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,556,011
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,756
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,755,593
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,798,430
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,798,430
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,823,381
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,733,113
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,884
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,666,229
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 85,071
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,197
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 133,782
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,522
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 125,260
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 62,614
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,356
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 54,258
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,435,249
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 730,936
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,346,417
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 745
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 745
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,441
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,441
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,854,773
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,293,154
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,147,927
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 230,467
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,693,441
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,023
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,023
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,456,213
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,093,554
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,290
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,008,264
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 200,000
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 580
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 82,549
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 53,346
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,480
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,704
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 215,278
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 106,778
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 108,500
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,008,927
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,872
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 3,133
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 7,739
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 27,147,253
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,710,056
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 22,480,187
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,768,399
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 170,260
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,898,667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 392,543
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,389,431
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 20,165,294
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 344,142
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 129,824
D. Usług (účtová grupa 51) 1,651,671
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,651,487
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,224,766
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 4,900
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 402,322
4. Koszty społeczne (527, 528) 19,499
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,207
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 383,599
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 388,399
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -4,800
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,669,008
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 10,601
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 376,598
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 320,625
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,127,915
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,279
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 26
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 26
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 90
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,163
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 88,552
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 61,452
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 10,199
2. Pozostałe koszty (562A) 51,253
O. Walutowe straty (563) 6,340
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 20,760
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -87,273
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 233,352
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,885
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,885
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 230,467
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17320712 TIN: 2020312470 Numer VAT: SK2020312470
 • Zarejestrowana siedziba: Auto Palace Bratislava, Vajnorská 136/C, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 sierpień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Karel Klouda Pod Markétou 43 Praha 10 - Hájek 104 00 Česká republika 01.01.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  De Binckhorst Investment Company B.V. 6 639 € (100%) 2516BK´s - Gravenhage Holadsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.03.2014Nový štatutárny orgán:
   Ralph Edgar Howie Klimentská 17 Praha 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.02.2014
   03.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Kopečný U Mlejnku 111 Praha - Východ 250 66 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   06.06.2013Nové obchodné meno:
   Auto Palace Bratislava s. r. o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 136/C Bratislava 831 04
   05.06.2013Zrušené obchodné meno:
   AUTO PALACE BRATISLAVA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   01.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karel Klouda Pod Markétou 43 Praha 10 - Hájek 104 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   Ing. Richard Kopečný U Mlejnku 111 Praha - Východ 250 66 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   31.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.10.1996
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4 - Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   25.09.2010Nové predmety činnosti:
   správa bytového alebo nebytového fondu
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového alebo nebytového fondu
   čistiace a upratovacie služby
   čistenie a zimná údržba komunikácií
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   15.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Hermanus Johannes van Dijk Koningsveld 141 Delft 2628 LT Holandsko Vznik funkcie: 02.04.2007
   17.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Michel Johannes Cornelissen Boterdijk 9 Malden 6581 AA Holandsko Vznik funkcie: 02.04.2007
   Hermanus Johannes van Dijk Koningsveld 141 Delft 2628 LT Holandsko Vznik funkcie: 02.04.2007
   04.01.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   opravy motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu
   požičiavanie áut
   opravy karosérií
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   03.01.2005Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   opravy motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu
   požičoiavanie áut.
   opravy karosérií
   03.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.10.1996
   02.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.10.1996
   20.06.2002Nové sidlo:
   Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   opravy karosérií
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.10.1996
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4 - Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   19.06.2002Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Strnad Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4 - Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   09.05.2001Noví spoločníci:
   De Binckhorst Investment Company B.V. Binckhorstlaan 312-334 2516BK´s - Gravenhage Holadsko
   08.05.2001Zrušeny spoločníci:
   AUTOBINK HOLDING N.V., Binchorstlaan 312-334 S-gravenhagen Holandsko
   08.04.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4 - Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   07.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Luboš Kolář Panónska 3308/11 Bratislava 851 04
   09.07.1998Nové predmety činnosti:
   požičoiavanie áut.
   18.10.1996Nové obchodné meno:
   AUTO PALACE BRATISLAVA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   AUTOBINK HOLDING N.V., Binchorstlaan 312-334 S-gravenhagen Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Luboš Kolář Panónska 3308/11 Bratislava 851 04
   Anton Strnad Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   17.10.1996Zrušené obchodné meno:
   K.S.O., spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Štúrová 37 Senec
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Ing. Richard Kopečbný Dělostřelecká 17 Praha Česká republika
   Ing. Jindřich Nevrla Golfova 905 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Štúrová 37 Senec
   31.01.1996Nové sidlo:
   Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   30.01.1996Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 6 Bratislava 851 05
   26.10.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Štúrová 37 Senec
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Ing. Richard Kopečbný Dělostřelecká 17 Praha Česká republika
   Ing. Jindřich Nevrla Golfova 905 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   25.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Sabine Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   07.09.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   opravy motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karl Oppitzhauser Štúrová 37 Senec
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   06.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti spotrebného priemyslu
   predaj motorových vozidiel
   servisná a opravárenská činnosť
   dovoz, vývoz v hore uvedených činnostiach podľa povolení a v zmysle platných československých právnych predpisov o hospodárskych stykoch so zahraničím a predpisoch s nimi súvisiacich, podľa povolenia FMZO č. reg. 108008258
   sprostredkovanie predaja motorových vozidiel, ich náhradných dielov a doplnkov
   sprostredkovanie predaja v oblasti spotrebného tovaru
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.08.1991Nové obchodné meno:
   K.S.O., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Topoľčianska 6 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti spotrebného priemyslu
   predaj motorových vozidiel
   servisná a opravárenská činnosť
   dovoz, vývoz v hore uvedených činnostiach podľa povolení a v zmysle platných československých právnych predpisov o hospodárskych stykoch so zahraničím a predpisoch s nimi súvisiacich, podľa povolenia FMZO č. reg. 108008258
   sprostredkovanie predaja motorových vozidiel, ich náhradných dielov a doplnkov
   sprostredkovanie predaja v oblasti spotrebného tovaru
   Noví spoločníci:
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Sabine Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Karl Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia