Utwórz fakturę

Auto Palace Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Nazwa firmy Auto Palace Bratislava
PIN 17320712
TIN 2020312470
Numer VAT SK2020312470
Data utworzenia 01 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Auto Palace Bratislava
Vajnorská 136/C
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 622 933 €
Zysk 778 980 €
Dane kontaktowe
E-mail informaciev@autopalace.sk
witryna internetowa http://www.autopalace.sk
Telefon(y) +421232158341
Nr(y) faksu 0235158333, 0263810019
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,717,595
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,423,595
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 37,594
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 37,594
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,386,001
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,091
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,376,610
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,300
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,233,038
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,911,148
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,911,148
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 264,947
8. Podatek odroczony należności (481A) 264,947
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,048,380
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,782,064
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,404
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,719,660
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 261,919
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,397
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,563
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,855
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,708
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 60,962
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,668
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 51,294
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,717,595
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,509,917
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,346,417
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 745
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 745
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,441
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,441
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,624,305
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,523,621
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,147,926
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 778,980
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,193,138
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,709
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,709
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,082,075
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,815,076
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 71,352
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,743,724
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,799
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 86,447
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 54,279
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 114,842
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,632
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 302,768
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 67,393
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 235,375
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,794,586
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 14,540
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,184
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 12,356
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 35,929,205
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 36,622,933
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,086,084
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,101,319
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 342,912
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,741,802
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 350,816
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,906,567
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 26,838,669
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 505,768
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -14,371
D. Usług (účtová grupa 51) 2,057,768
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,982,182
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,461,598
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 935
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 493,955
4. Koszty społeczne (527, 528) 25,694
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,811
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 426,074
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 431,674
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -5,600
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,666,917
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 27,397
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 409,352
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 716,366
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,142,481
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,095
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 18
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,074
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 111,618
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 89,312
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 3,849
2. Pozostałe koszty (562A) 85,463
O. Walutowe straty (563) 5,380
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 16,926
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -110,523
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 605,843
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -173,137
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 91,810
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -264,947
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 778,980
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017