Utwórz fakturę

7R PANMED - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.02.2016
Basic information
Nazwa firmy 7R PANMED
PIN 17320747
TIN 2020292604
Numer VAT SK2020292604
Data utworzenia 10 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba 7R PANMED
Spoločenská 9
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 237 075 €
Zysk 2 899 €
Dane kontaktowe
E-mail 7r@panmed.sk
witryna internetowa http://panmed.sk
Telefon(y) +421243412438, +421243412439, +421243413440, +421243643292, +421243643293
Nr(y) faksu 0243413440
Date of updating data: 22.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,408,189
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 215,094
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 215,094
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 46,471
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 136,078
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,500
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,045
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,188,754
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 847,860
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 139
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 847,721
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,291,634
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,291,467
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,291,467
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 157
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 49,260
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,806
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 47,454
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,341
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,331
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 10
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,408,189
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 253,499
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,126
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,126
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 242,834
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 242,834
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,899
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,154,690
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,604
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,903
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,701
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,142,949
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,115,868
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,115,868
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,373
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,632
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,076
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,137
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,137
Date of updating data: 22.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,234,363
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,237,075
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,059,589
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 174,774
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,712
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,229,101
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,923,288
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,190
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 1,963
D. Usług (účtová grupa 51) 50,872
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 158,133
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 120,634
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 36,297
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,202
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,282
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 46,251
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 46,251
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,327
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,795
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,974
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 231,050
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 142
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 142
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 142
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,314
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,251
2. Pozostałe koszty (562A) 1,251
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 63
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,172
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,802
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,903
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,644
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -741
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,899
Date of updating data: 22.02.2016
Date of updating data: 22.02.2016