Utwórz fakturę

SLOVING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOVING
PIN 17321069
TIN 2020328002
Numer VAT SK2020328002
Data utworzenia 24 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVING
Slovnaftská 102
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 328 743 €
Zysk 400 687 €
Kapitał 860 588 €
Kapitał własny 363 324 €
Dane kontaktowe
E-mail sloving@sloving.sk
Telefon(y) 0245244566, 0245244630, 0245640115, 0245640116, 0245640117, 0245642011, 0245642012, 0245642013
Nr(y) faksu 0245244566
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,334,397
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 176,416
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 176,416
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 176,416
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,148,265
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 35,528
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 35,528
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,957,448
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,916,764
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,916,764
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,128
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,112
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 26,444
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 155,289
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 24,566
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 130,723
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,716
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,716
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,334,397
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 479,569
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,916
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,916
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 56,974
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,992
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 400,687
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,854,828
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 66,371
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,851
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 58,963
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,557
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,722,163
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,271,540
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,271,540
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 263,424
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 53,822
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 35,940
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,173
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,264
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 66,294
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 65,294
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,000
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,173,700
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,328,743
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,418
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,172,282
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 155,043
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,776,468
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 694,338
D. Usług (účtová grupa 51) 3,920,370
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,093,770
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 774,282
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 271,627
4. Koszty społeczne (527, 528) 47,861
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,996
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 37,753
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 37,753
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,241
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 552,275
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,558,992
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,378
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 27
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 27
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,351
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 26,448
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 534
2. Pozostałe koszty (562A) 534
O. Walutowe straty (563) 3,160
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 22,754
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -24,070
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 528,205
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 127,518
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 127,518
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 400,687
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016