Utwórz fakturę

EEA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.05.2016
Basic information
Nazwa firmy EEA
PIN 17321204
TIN 2020299391
Numer VAT SK2020299391
Data utworzenia 17 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EEA
Hattalova 12/B
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 663 679 €
Zysk 171 415 €
Dane kontaktowe
E-mail mail@eea.sk
Telefon(y) 0244453690
Nr(y) faksu 0244453854
Date of updating data: 04.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,407,780
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 68,163
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 10,247
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 10,247
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,450
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,450
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 45,466
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 45,466
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,003,061
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 164
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 164
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 521,631
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 500,167
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 500,167
2. Wartość netto kontraktu (316A) 11,140
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 10,116
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 208
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 481,266
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,523
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 475,743
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 336,556
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,037
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 325,519
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,407,780
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 932,054
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 23,400
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 23,400
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,979
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 4,979
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 19,916
2. Inne fundusze (427, 42X) 19,916
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 28,086
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 28,086
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 684,258
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 869,824
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -185,566
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 171,415
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 384,491
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 518
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 56
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 462
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 331,025
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 155,308
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 155,308
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,799
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 63,955
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 44,885
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 65,045
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 52,948
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 52,948
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 91,235
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 91,235
Date of updating data: 04.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,621,643
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,663,679
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,621,643
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 600
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41,436
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,421,444
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 51,944
D. Usług (účtová grupa 51) 794,810
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,511,448
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,106,659
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 376,832
4. Koszty społeczne (527, 528) 27,957
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,589
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,542
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,542
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -54,601
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 108,712
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 242,235
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,774,889
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 83
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 32
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 32
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 51
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,110
O. Walutowe straty (563) 1,675
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,435
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,027
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 237,208
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 65,793
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 61,755
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 4,038
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 171,415
Date of updating data: 04.05.2016
Date of updating data: 04.05.2016