Utwórz fakturę

exe - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.11.2016
Basic information
Nazwa firmy exe
PIN 17321450
TIN 2020299490
Data utworzenia 30 lipiec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba exe
Slávičie údolie 6
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 212 278 €
Zysk 78 355 €
Dane kontaktowe
E-mail info@exe.sk
witryna internetowa http://www.exe.sk
Telefon(y) +421267296111
Nr(y) faksu 0267296666
Date of updating data: 28.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,816,571
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 85,108
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 10,040
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 10,040
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 75,068
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 69,096
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,652
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 320
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,652,914
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 16,183
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 178
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 12,712
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 3,293
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 27,458
8. Podatek odroczony należności (481A) 27,458
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,383,727
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,383,727
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,383,727
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,225,546
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,851
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,223,695
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 78,549
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 78,549
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,816,571
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 765,181
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 624,300
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 624,300
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 62,430
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 62,430
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 96
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 96
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 78,355
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,658,307
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,272
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,272
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 2,828
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 2,828
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,509,349
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,902,879
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,902,879
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 74,690
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 42,244
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 489,396
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 140
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 135,858
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 135,858
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 393,083
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 128,289
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 264,794
Date of updating data: 28.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 14,216,707
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,212,278
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,056,126
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 0
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,050,740
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,862
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 97,550
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,084,286
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 894,978
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 50,028
D. Usług (účtová grupa 51) 11,527,082
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,530,402
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,153,796
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 351,357
4. Koszty społeczne (527, 528) 25,249
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,218
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 53,483
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 53,483
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 0
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,177
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -4,282
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,200
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 127,992
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,634,778
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,429
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,185
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 0
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,185
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,244
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,683
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,980
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 0
2. Pozostałe koszty (562A) 1,980
O. Walutowe straty (563) 4,680
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,023
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,254
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 117,738
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 39,383
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 52,506
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -13,123
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 78,355
Date of updating data: 28.11.2016
Date of updating data: 28.11.2016